Ons daltononderwijs

Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,  is al meer dan tien jaar lang een daltonschool. Dit houdt in dat er wordt gewerkt via een aantal zogenaamde daltonkernwaarde. Tijdens de lessen komt de leerling deze kernwaarden op verschillende manieren tegen.

Samenwerking

Dalton Dokkum is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op goede wijze samen leven en werken; samenwerken dus! Er wordt van en met elkaar geleerd. Door samenwerking worden sociale vaardigheden ontwikkeld en wordt reflecteren geleerd. Dit reflecteren wordt gedaan bij verschillende situaties, zoals het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstelling en het ervaren van een (meer)opbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap.

Een school functioneert als een sociale gemeenschap

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Daltononderwijs biedt leerlingen vrijheid het taakwerk zelf te organiseren binnen kaders middels opgegeven leerstof, tijdslimiet, werkafspraken en de schoolregels.

Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en de mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Dit is een geleidelijk leerproces, waarbij zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid vormen samen het wonder

Zelfstandigheid

Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Het probleemoplossend denken van leerlingen wordt hierdoor gestimuleerd. De leerlingen worden uiteindelijk volwassen; om dan zo goed mogelijk te functioneren leren de leerlingen beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid die hierbij komt kijken leert een leerling zelfstandig beslissingen te maken die effectief en verantwoord zijn.

Effectiviteit

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst, de grondlegger van het daltononderwijs, wil omwille van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Dalton is een bron voor efficiency…

Reflectie

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op Dalton Dokkum belangrijk. Leerlingen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad van de opdrachten en de benodigde tijd voor de opdrachten. Achteraf wordt dit beoordeeld en worden in gesprekken regelmatig de inschattingen vooraf en de beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd.

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt bij Dalton Dokkum reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

It’s good to have a critical friend…

Een leerling van Dalton Dokkum krijgt dus naast vakkennis een breed scala aan vaardigheden mee welke zeer nuttig (en zelfs onmisbaar!) zijn voor toekomstige opleidingen en voor de rest van zijn of haar leven.

_MG_5065Dalton2HR

Contact