Aandacht en ondersteuning

Leerlingenbegeleiding

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt een start gemaakt met de invoering van Mentor-Ouder-Leerling-gesprekken (MOL). Doelstellingen MOL-gesprekken zijn voor leerlingen een actieve rol in hun ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen in eigen leerproces, leren (leer)doelen formuleren/ hierop reflecteren en een gesprek kunnen voeren over de eigen ontwikkeling en deze presenteren. MOL-gesprekken dragen bij aan meer betrokkenheid van ouders bij het leer- en ontwikkelproces van de leerling. De gesprekken geven een completer beeld van hun kind en verbeteren de relatie tussen leerling, ouder(s), mentor door de korte lijnen.

Trajectgroep

In schooljaar 2019/2020 is het Leeuwarder Lyceum gestart met een voorziening voor alle havo/vwo leerlingen die voor het regulier voortgezet onderwijs in Leeuwarder aangemeld worden of dit al volgen, maar vanwege achterliggende (internaliserende) problematieken niet in staat zijn op de reguliere manier hieraan deel te nemen. Voor deze groep is de Trajectgroep opgezet.

De Trajectgroep is bedoeld voor alle havo- en vwo leerlingen van klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs in Leeuwarden. De groep richt zich specifiek op kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of vergelijkbare internaliserende problematiek (angsten) en hoogbegaafde kinderen. Zij hebben vaak specifieke ondersteuningsbehoeftes op het gebied van de executieve functies en hebben vaak begeleiding nodig op het sociaal-emotionele gebied.

Wanneer het regulier onderwijs (nog) niet aan deze behoeftes kan voldoen, dan komen deze leerlingen in aanmerking voor de trajectgroep. Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen leerlingen uit groep 8 meteen vanaf leerjaar 1 aangemeld worden voor de Trajectgroep. Ze moeten beschikken over voldoende cognitieve mogelijkheden voor havo of vwo en een redelijk uitzicht hebben om mee te draaien in de reguliere lessen. Een diagnose is niet verplicht.

De trajectgroep is bedoeld voor arrangementen 3 en 4, met altijd het doel de leerling zoveel mogelijk in de reguliere lessen te laten meedraaien. De trajectgroep is geen speciaal onderwijs.

Contact