Praktische zaken

Introductiedagen

In de eerste schoolweken organiseren we introductieactiviteiten voor de eersteklassers. Omdat ook in de vierde klassen havo en atheneum veel nieuwe leerlingen instromen, volgen die eveneens een introductieprogramma.

Rekenmachines

Al vanaf de eerste klas wordt bij veel vakken een rekenmachine gebruikt. Die kun je bij de administratie kopen. Op dit moment voor ongeveer 8 euro. De grafische rekenmachine die in de Tweede Fase verplicht is, kan worden aangeschaft bij een leverancier naar keuze. Prijsindicatie ±. € 110,-.

Tablet/NoteBook

Het Leeuwarder Lyceum gaat uit van het principe dat iedere leerling zijn eigen computer heeft, zodat de leerling op ieder moment in staat is tijdens en na schooltijd een computer te gebruiken. Het Leeuwarder Lyceum investeert niet meer in schoolcomputers maar subsidieert de eigen aanschaf van een tablet of NoteBook door de leerling. Het is geen verplichting om een gesubsidieerde tablet of NoteBook aan te schaffen. Indien hier niet gebruik van wordt gemaakt verwachten we dat de leerling op school zijn of haar eigen tablet of notebook/laptop gebruikt.

Kluisjes

Op het Leeuwarder Lyceum maken we gebruik van kluisjes. Dit is handig (en veilig) om je jas in op te bergen (mag niet mee naar de lessen), schooltas, (sport)kleren, bromfietshelm, boeken, eten en drinken. 

Kantine

In onze kantine kun je jouw lunch nuttigen. Ook hebben we op school een cateraar. Je kunt daar tot 13.15 uur belegde broodjes, warme snacks, koffie en thee halen.

Openingstijden school

De school is vanaf 7.45 uur open tot 18.00 uur.

Administratie 

De administratie is voor leerlingen de hele week bereikbaar en op vrijdag tot 14.00 uur. Je kunt bij de administratie terecht voor o.a. vragen over het rooster, het doorgeven van een verhuizing, bewijs van inschrijving, afhalen van accountgegevens, boekenfonds etc.

Te laat of te vroeg

Kom je te laat dan meld je je bij de coördinator. Je krijgt dan een speciaal briefje mee om de les in te mogen. De docent of de mentor regelt dan dat je later de “schade” inhaalt. Leerlingen die buiten Leeuwarden wonen en die vanwege de bus of de trein iets later kunnen komen of iets eerder moeten vertrekken, kunnen een buspasje aanvragen bij een teamleider.

Als je ziek bent of je moet naar de dokter, dan meld je je af bij de conciërge of bij de studiehuis-assistenten. Via deze pagina kan een betermelding worden gedaan.

Schoolpasjes

Aan het begin van elk schooljaar krijg je een schoolpasje, met een pasfoto gemaakt door de schoolfotograaf. Dit pasje heb je nodig voor schoolfeesten en voor de mediatheek en computergebruik. Ook elders kan het pasje handig zijn, bijvoorbeeld om korting te krijgen op entreeprijzen. Meenemen dus!

Regels

Op onze school gelden een aantal schoolregels, zoals:

Naast deze schoolregels stelt elke klas in de onderbouw zijn eigen klassenregels op: omgangsregels en afspraken waar leerlingen en docenten zich aan houden. Ook is een Leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen. Met de eerste klassen wordt het statuut in het begin van het schooljaar doorgenomen.

Schoolveiligheid

Het Leeuwarder Lyceum wil voor alle leerlingen en personeelsleden een veilige school zijn. Vechtpartijen, diefstal en vandalisme komen gelukkig weinig voor. Bij grensoverschrijdend gedrag, dus bij strafbare feiten, doen we aangifte bij de politie. Natuurlijk blijft de school er wel bij betrokken. Bij conflicten tussen leerlingen passen wij in principe het zogenaamde herstelrecht toe. Dat houdt in dat er een straf wordt gegeven aan de dader en ook dat dader en slachtoffer onder begeleiding in gesprek gaan. Ouders worden hier ook bij betrokken.  Tussen de middag komt regelmatig een jongerenwerker langs op school: hij is dan te vinden op het schoolplein of in de hal en kantine. Hij weet ook veel van leuke en zinvolle activiteiten voor jongeren in de stad. Op een veilige school komen leerlingen en personeelsleden graag en voelen ze zich serieus genomen. Pesten, meenemen van wapens, discriminatie en seksuele intimidatie tolereren we niet. We werken op veel verschillende manieren aan schoolveiligheid. Zo is er een klachtenregeling, zijn er contactpersonen machtsmisbruik en heeft Piter Jelles een vertrouwenspersoon. Daarnaast besteden we aandacht aan brandveiligheid (op de scholen zijn ontruimingsinstructies en plattegronden) en zijn er op elke school bedrijfshulpverleners aanwezig. Elke vijf jaar laat Piter Jelles een volledige Risico Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren. Jaarlijks vindt er een update plaats. Piter Jelles kent een schoolveiligheidsplan, waarin alle aspecten van schoolveiligheid beschreven staan. Op de scholen van Piter Jelles is een schoolspecifieke versie van dit plan ter inzage beschikbaar.

Digitale veiligheid

Piter Jelles heeft een protocol voor het gebruik van e-mail en internet door de leerlingen. Hierin staan gedragsregels voor leerlingen ten aanzien van verantwoord e-mail- en internetgebruik en regels over de controle hierop. Onrechtmatig gebruik van de voorzieningen, in strijd met de wet of maatschappelijke zorgvuldigheid, is verboden. Het protocol ligt ter inzage op school. Als je desondanks vervelende berichten ontvangt, meld dat dan bij je mentor of de contactpersoon. Op onze website en Moodle kun je de regels nalezen.

Verzekeringen

Piter Jelles heeft voor de leerlingen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De ongevallenverzekering

Deze geeft een leerling recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval gedurende activiteiten binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen, leidt tot blijvende invaliditeit. Ook het (onverhoopt) overlijden van de leerling als gevolg van een ongeval is tegen een bepaald bedrag verzekerd. Het risico van ongevallen tijdens het komen en gaan van en naar school, via de kortste weg, is eveneens meeverzekerd. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten, als gevolg van een ongeval binnen schoolverband, gedeeltelijk verzekerd voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt (secundaire dekking). Materiële schade aan een bril van de leerling, aan de door de leerling gedragen kleding en meegenomen studiemateriaal als gevolg van een ongeval, valt onder de dekking van de verzekering tot een maximumbedrag van 125 euro per ongeval. De materiële schade is niet gedekt voor zover deze op een andere verzekering kan worden geclaimd.

De aansprakelijkheidsverzekering

Deze biedt de school, met inbegrip van de leerlingen en zij die voor de school actief zijn (zoals personeel en vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag en moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. De dekking voor de leerlingen is van secundaire aard en het is daarom van belang dat ouders/verzorgers van de leerlingen zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Lichamelijke opvoeding

Uiteraard is er voor iedereen lichamelijke opvoeding, kortweg gymnastiek genoemd. Als er een gegronde (medische) reden is, kun je worden vrijgesteld van de lessen lichamelijke opvoeding (LO). Graag schriftelijk (met opgave van reden) aanvragen vóór het begin van de lessen. Bij langdurig verzuim is overleg met de conrector noodzakelijk en kan er een vervangende opdracht volgen. 

Contact