LWOO en LGF

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor leerlingen die, naar verwachting, alleen een diploma of getuigschrift vmbo kunnen halen met extra hulp en begeleiding. Het gaat daarbij feitelijk om een individueel recht op die extra hulp en begeleiding. Met de extra financiële middelen die de school ontvangt voor een leerling met een beschikking lwoo, kan de school de klassengrootte beperken en kan er meer individuele aandacht en begeleiding gegeven worden.

LGF

De ‘Regeling leerlinggebonden financiering’ (LGF) biedt ouders van leerlingen met een psychiatrische stoornis de mogelijkheid te kiezen voor (regulier of speciaal) voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs in samenspraak met de school. Nadat de hulpvraag bij deze leerlingen is vastgesteld door een onafhankelijke commissie, hebben zij een ‘indicatie’ en een ‘rugzak’ met financiële middelen.DSC_0409

Interne LGF- begeleider
De interne LFG-begeleider is de persoonlijke begeleider van de LGF-leerling (rugzakleerling). De interne LGF-begeleider krijgt ondersteuning, bij het begeleiden van deze leerling, van een ambulante begeleider (REC 2,3 of RENN 4).

De regeling LGF is nog geldig tot 1 augustus 2014. Daarna zal passend onderwijs een antwoord bieden op zorgvragen van psychiatrische aard. Met de komst van Passend Onderwijs vervalt de regeling voor Leerlinggebonden Financiering (LGF ook wel ‘het rugzakje’ genoemd). Voor leerlingen die voorheen Leerlinggebonden Financiering ontvingen, is schooljaar 2015-2016, net als 2014-2015, een overgangsjaar. Zij krijgen begeleiding op grond van de bestaande LGF-afspraken.

Contact