De leerroute

Als een leerling zich aanmeldt op de ISK volgt een intakegesprek. Daarna wordt er een test afgenomen om te bekijken in welke groep de leerling begint:

De verlengde intake fase

De leerling krijgt eerst de tijd om tot rust te komen en te wennen aan het onderwijs in Nederland. Een aantal keren per jaar wordt de leerling getoetst. De mentor bekijkt op welk niveau de leerling presteert:

Als een leerling alfa C niveau beheerst is hij gealfabetiseerd en kan hij doorstromen naar de volgende fase:

De doorstroomfase

Nu wordt samen met de leerling bekeken welke vervolgmogelijkheden er zijn en welke weg de leerling zou willen volgen:

Doorstroom naar het Voortgezet onderwijs

De leerling wordt geplaatst in een middengroep en daarna in een eindgroep. Het onderwijs in deze groepen lijkt sterk op het onderwijs op een school voor VO. De lessen zijn docent-gestuurd hetgeen inhoudt dat de docent bepaalt wat er in een les of serie lessen moet gebeuren. De leerling krijgt vaak een weekplanner en ook het maken van huiswerk hoort hierbij. Het eindniveau is:

Doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs

De leerling wordt voorbereid op doorstoom naar het MBO. Hij leert te werken met thema’s. Zijn prestaties houdt hij bij in een portfolio. Ook een stage behoort tot zijn weektaak. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het behalen van prestaties. De docent ondersteunt de leerling bij dit proces.¬†De niveau’s die een leerling kan behalen zijn:

Doorstroom naar de schakelgroep

Kan een leerling vanwege zijn procedure of niveau niet doorstromen naar het vervolgonderwijs dan komt hij in een schakelgroep. Samen met de leerling wordt dan bekeken wat mogelijkheden van de leerling zijn en wordt er met de leerling en de ouder/voogd een op maat programma samengesteld.

Contact