Medezeggenschap

Ouders en school

Voor alle klassen zijn er ouderavonden, vaak opgesplitst naar klas. Op speciale contactmiddagen en -avonden kunt u als ouder overleggen met individuele docenten. Samen met uw kind, want praten met heeft vaak meer zin dan praten over. Daarnaast is telefonisch of schriftelijk contact natuurlijk altijd mogelijk. Als er vragen of problemen zijn, kunt u gerust bellen of e-mailen met de vakdocent, de mentor of de deelschoolleider. Op gezette tijden krijgen de leerlingen een nieuwsbulletin, Wazzup!, met informatie over actuele ontwikkelingen, activiteiten en plannen voor de toekomst.

Raad

Door middel van verkiezingen is per school een raad samengesteld voor de duur van 3 jaar. De raad heeft de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Deze bevoegdheden zijn beperkt tot de eigen school. Met andere woorden: een besluit van de raad mag een ander deel (lees: andere school) van Piter Jelles niet raken. De schooldirecteur zal tijdig alle – gevraagde en ongevraagde – informatie verstrekken die de raad voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. De raad en het schoolmanagement zijn gezamenlijk verantwoordelijk om op een constructieve en effectieve wijze vorm te geven aan de medezeggenschap op schoolniveau.

Medezeggenschapsraad

Ook de 8 medezeggenschapsraadsleden worden rechtstreeks gekozen. Het is mogelijk om voor zowel de raad als de MR kandidaat te zijn en ook lid te zijn bij beide, indien gekozen bij beide. De MR bestaat uit 2 leerlingen, 2 ouders en 4 medewerkers. De MR en het College van Bestuur geven gezamenlijk op een constructieve en effectieve wijze vorm aan de medezeggenschap op scholengemeenschapniveau. De medezeggenschapsraad ziet er bovendien op toe dat een raad geen besluit neemt dat een andere school raakt. Voor vragen betreffende medezeggenschap kunt u contact opnemen met de directeur van uw school (voor schoolspecifieke vragen/vragen over de raad) of bij mevrouw Lydie Jongbloed via ljongbloed@pj.nl (voor vragen betreffende de MR).

Medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven welke medezeggenschapsorganen er zijn en wat hun bevoegdheden zijn. In het reglement is de verhouding tussen raad en medezeggenschapsraad uitgewerkt. Ook is hierin onder meer: de zittingsduur, de ledenaantallen, de wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft, de geldende termijnen en de verkiezingsprocedure geregeld. Beide documenten zijn ter inzage beschikbaar op de scholen van Piter Jelles.

Contact