Leerlingenzorg

Op !mpulse staat zorg voor een sterk pedagogisch klimaat centraal. Leerlingen met leerproblematiek of andere problemen met betrekking tot zorg krijgen ondersteuning vanuit de zorgafdeling van !mpulse in samenwerking met de centrale ondersteuning van Piter Jelles.

Wij vinden dat elke leerling recht heeft op een optimale ontwikkeling, zowel op cognitief en emotioneel gebied als op sociaal gebied.

Op !mpulse kiezen wij ervoor om de zorg af te stemmen op het individu.

Elke leerling heeft immers zijn/haar eigen specifieke behoefte en mogelijkheden. We werken vraaggericht en kijken specifiek naar wat het individu nodig heeft. Het inzetten van een zorgtraject en/of het bieden van extra hulp en ondersteuning gebeurt zoveel mogelijk in overleg met leerling en ouder(s)/verzorger(s). Vroegtijdig signaleren vinden wij erg belangrijk, zo kan er immers zo snel mogelijk actie worden ondernomen.

De coach is het eerste aanspreekpunt van de leerling. De coach heeft dan ook een grote rol in het signaleren van problemen. Er zijn leerlingbesprekingen waarin de ontwikkeling van de leerling wordt besproken. Daarnaast neemt !mpulse deel aan het Zorg Advies Team. Hierin worden leerlingen met een complexe zorgvraag door verschillende deskundigen op multidisciplinaire wijze besproken.

Als school zijn wij aangesloten bij samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

Veilig leerklimaat

Op !mpulse staat een veilig leerklimaat centraal:

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een samenwerkingsverband. Piter Jelles is aangesloten bij samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Het samenwerkingsverband heeft diverse deskundigen in dienst die tot doel hebben leerlingen en scholen ondersteunen om problemen en schooluitval te voorkomen.

De kerntaken die het samenwerkingsverband heeft zijn:

Het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Het orthopedagogisch-didactisch centrum van het samenwerkingsverband is gevestigd in Leeuwarden. Binnen het OPDC zijn trajecten mogelijk die gericht zijn op de terugkeer van de leerling naar de (eigen) school:

De Rebound

Als het vermoeden bestaat dat het moeizaam functioneren van een leerling van tijdelijke aard is, kan de leerling voor een bepaalde tijd buiten de klas en school worden geplaatst. In de rebound is de begeleiding intensief en erop gericht dat de leerling terug gaat naar zijn eigen school en klas. Hiervoor zal de leerling inzicht in het eigen functioneren moeten krijgen. De leerling werkt binnen de rebound aan het eigen schoolprogramma.

Het Observatietraject

Hierbij staat de observatie van de leerling centraal. Vaak gaat het om een combinatie van problemen. Waarom doet de leerling zoals hij doet en wat is de samenhang? Het gaat om een dagprogramma waarbinnen de leerling toch zoveel mogelijk doorwerkt aan het (eigen) onderwijsprogramma, met het oog op een vervolg op de (eigen) school.

Het thuiszitterstraject/ Maatwerk

Bij het TZ-traject en bij Maatwerk is sprake van een intensief onderwijszorgtraject voor de leerling. De begeleiding verloopt individueel, er is veel contact met betrokken (hulpverlenings-)instanties en mogelijk is nader onderzoek, eventueel met hulpverleners van buiten, noodzakelijk. Het voorkomen of zo snel mogelijk oplossen van ‘thuiszitten’ is hierbij een van de doelen.

Kinnik en onderwijs

Dit traject is voor leerlingen die onder behandeling zijn bij de GGZ-instelling Kinnik. Naast hun behandeling in de kliniek volgen ze onderwijs op maat. Het onderwijs sluit aan bij het niveau van de leerlingen maar ook bij de draagkracht. Dit onderwijs is in overleg en afstemming met de scholen waar de leerlingen vandaan komen. Als de behandeling is beëindigd, gaat de leerling terug naar de school van herkomst. Als dat niet mogelijk is, zoekt de begeleider, samen met leerling en ouders, naar een andere school.

Voor meer informatie kunt u de site van samenwerkingverband Fryslân-Noard raadplegen: http://swvfryslan-noard.nl/

Zorgadviesteam

Indien de coach handelingsverlegen is of graag advies wil m.b.t. zijn haar leerling , kan hij of zij de leerling inbrengen in de Zorg advies Team (ZAT) bespreking. Het zorgadviesteam bestaat uit : de betreffende coach van de leerling, de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige van de GGD, een gedragsdeskundige en soms iemand van het wijk- of gebiedsteam. Dit multidisciplinair team heeft als taak samen de problemen van de ingebrachte leerlingen te bespreken en duidelijk te krijgen wat het beste begeleidingstraject is. Bij alle voorgenomen acties betrekt de school de ouders.

Doel van het ZAT is om met alle aanwezigen de (dreigende) stagnatie in de cognitieve dan wel sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in een zo vroeg mogelijke stadium te bespreken, te analyseren en vervolgens te komen tot een begeleidingsadvies, teneinde de (dreigende) stagnatie te voorkomen dan wel de ontwikkeling weer op gang te brengen.

Tijdens alle besprekingen staat het belang van de leerling voorop.

De ouders/verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld door de coach, ook de uitkomsten worden door de coach met de ouders gecommuniceerd.

De aantekeningen en afspraken gaan in een apart ZAT-dossier, hetgeen gedurende de schoolloopbaan plus twee jaar bewaard wordt door de zorgcoördinator. Daarna wordt het dossier vernietigd. In de verwijsindex (beleid van de gemeente Leeuwarden) wordt aangetekend dat de leerling is besproken.

Recht op inzage in het ZAT-dossier hebben naderhand alleen de zorgcoördinator, de rector en conrector.

De ouders en de leerling hebben recht op inzage in het dossier en kunnen hun commentaar laten opnemen in het dossier. Ouders kunnen het inzagerecht van hun kind (onder 16 jaar) beperken. Jongeren (ouder dan 16 jaar) kunnen het inzagerecht van de ouders beperken.

De betrokkenen van de ZAT-bespreking (behalve de coach) kunnen de verslaggeving alleen in hun eigen dossier opnemen als dat voor de uitoefening van hun beroep van belang is.

Zorgteam

Zorgfunctionaris

Kuo Weh Ho
e-mail: kwho@pj.nl
T (058) 8801350
De zorgfunctionaris is het centrale aanspreekpunt voor alle aspecten die de leerlingenzorg betreffen. De zorgcoördinator is de schakel tussen de coach en de tweede en derdelijnszorg.
De zorgcoördinator coördineert alle zaken met betrekking tot de leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij, op het gebied van leerlingenzorg, het aanspreekpunt is binnen de school. Ook voor externe partijen zoals leerplichtambtenaar, het wijk- of gebiedsteam, Veilig thuis, en andere externe contactpersonen.

Gedragsdeskundige

Mevr. M. Boonstra
De orthopedagoog van Piter Jelles ondersteunt de school en de ouder(s)/verzorger(s) bij vragen over de ontwikkeling van leerlingen.

Jeugdverpleegkundige

Mevr. A. Veenstra
De sociaal-verpleegkundige is actief vanuit de GGD (gemeentelijke gezondheid dienst). Zij houdt zich bezig met het onderzoeken en bevorderen van gezondheid en welbevinden van de leerlingen.

De coach

De coach is de persoonlijke begeleider van zijn of haar coachleerling en is het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en evt. derden. De coach is de eerste verantwoordelijke in het begeleidingstraject van zijn of haar leerlingen.

De leerplichtambtenaar

De heer B. Kalkman
De zorgcoördinator brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim of bij andere soorten van zorgwekkende afwezigheid van leerlingen. Deze leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het ZAT. Hij/zij brengt, in overleg met de school, leerling en ouders op de hoogte van de regels in de leerplichtwet en van de consequenties van het ongeoorloofd verzuim. Zo nodig nodigt de leerplichtambtenaar hen uit voor een gesprek. School werkt volgens het verzuimprotocol.

Schoolverzuim

De leerplichtwet

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan zal school een melding doen bij de betreffende leerplicht ambtenaar.

Scholen zijn verplicht melding te maken bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Indien de leerling totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.

Ziekteverzuim

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Er kunnen redenen zijn waarom ze (tijdelijk) niet naar school gaan en er sprake is van schoolverzuim. Een leerling die verzuimt kan door de school bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aangemeld worden voor verzuimbegeleiding.

Schoolverzuim is voor de JGZ een signaal: deze leerlingen hebben een probleem, medisch of anderszins. De JGZ richt zich op deze problemen, de achterliggende oorzaak van het verzuim. De JGZ is adviseur van de leerling en ouders en richt zich op het wegnemen of beperken van de oorzaak van het verzuim.

Zie voor meer info: www.ggdfryslan.nl

Het verzuimspreekuur

De gemeente heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de leerplichtwet. Om de handhaving van de leerplichtwet te verbeteren kan het verzuimspreekuur ingezet worden. Het verzuimspreekuur is een vernieuwde stap in de handhaving van de leerplichtwet en het voorkomen van verzuim. Door aanwezig te zijn op de scholen en leerlingen aan te spreken op hun verzuim, kan verzuim worden teruggedrongen en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen of verminderd.
Het verzuimspreekuur op school heeft als doel relatief verzuim af te remmen, zodat het een preventieve werking heeft.

Contact