Leerlingenzorg

De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. In het geval de coach niet weet hoe (verder) te handelen, of graag advies wil met betrekking tot zijn/haar leerling, dan kan de coach de leerling inbrengen bij de leerlingenzorg op !mpulse

Uitkomsten worden gedeeld met ouder(s) en/of verzorger(s). Inzet specifieke ondersteuning is met toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s).

Samenstelling Leerlingenzorg !mpulse

De leerlingenzorg bestaat uit:

Dit multidisciplinair team heeft als taak samen de problemen van de ingebrachte leerlingen te bespreken en duidelijk te krijgen wat het beste begeleidingstraject is. Bij alle voorgenomen acties betrekt de school de ouders.

Doel van overleg Leerlingenzorg

Doel van het overleg is om met alle aanwezigen de (dreigende) stagnatie in de cognitieve, dan wel sociaal-emotionele ontwikkeling, van de leerling in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken, te analyseren en vervolgens te komen tot een begeleidingsadvies. Dit om de (dreigende) stagnatie te voorkomen, of om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Tijdens alle besprekingen staat het belang van de leerling voorop.

Uitkomsten en aantekeningen

De ouders/verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld door de coach. De uitkomsten communiceert de coach ook met de ouders/verzorgers.

Leerlingdossier

De ouders en de leerling hebben recht op inzage in het dossier en kunnen hun commentaar laten opnemen in het dossier. Ouders kunnen het inzagerecht van hun kind (onder 16 jaar) beperken. Jongeren (ouder dan 16 jaar) kunnen het inzagerecht van de ouders beperken.

De betrokkenen van de leerlingenzorg (behalve de coach) kunnen de verslaggeving alleen in hun eigen dossier opnemen als dat voor de uitoefening van hun beroep van belang is.

Schoolverzuim

De leerplichtwet

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan zal school een melding doen bij de betreffende leerplicht ambtenaar.

Scholen zijn verplicht melding te maken bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Indien de leerling totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.

Ziekteverzuim

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Er kunnen redenen zijn waarom ze (tijdelijk) niet naar school gaan en er sprake is van schoolverzuim. Een leerling die verzuimt kan door de school bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aangemeld worden voor verzuimbegeleiding.

Schoolverzuim is voor de JGZ een signaal: deze leerlingen hebben een probleem, medisch of anderszins. De JGZ richt zich op deze problemen, de achterliggende oorzaak van het verzuim. De JGZ is adviseur van de leerling en ouders en richt zich op het wegnemen of beperken van de oorzaak van het verzuim.

Zie voor meer info: www.ggdfryslan.nl

Het verzuimspreekuur

De gemeente heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de leerplichtwet. Om de handhaving van de leerplichtwet te verbeteren kan het verzuimspreekuur ingezet worden. Het verzuimspreekuur is een vernieuwde stap in de handhaving van de leerplichtwet en het voorkomen van verzuim. Door aanwezig te zijn op de scholen en leerlingen aan te spreken op hun verzuim, kan verzuim worden teruggedrongen en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen of verminderd.
Het verzuimspreekuur op school heeft als doel relatief verzuim af te remmen, zodat het een preventieve werking heeft.

Contact