Visie

De visie van !mpulse is in de kern opgebouwd uit drie pijlers:Drie cirkels

Ruimte voor eigen leerproces

Leerlingen krijgen vanuit intensieve coaching ondersteuning bij het werken aan persoonlijke leerdoelen. Het werken aan deze persoonlijke leerdoelen krijgt op !mpulse vorm vanuit een zestal competenties waar de leerling aan werkt: samenwerken, zelfsturing, plannen & organiseren, communicatie, zelfreflectie en jezelf ontwikkelen.
Naast ruimte voor ontwikkeling op het persoonlijk vlak, is er de ruimte om vanuit de eigen belevingswereld projecten op te starten en daar inhoudelijke leerdoelen van de leergebieden en vakken aan te koppelen. Tijdens de lestijd van de leergebieden en vakken worden leerlingen gestimuleerd om zelfsturend te leren. Al de inhoudelijke leerdoelen van de opleiding worden tevens aangeboden in docentgestuurde opdrachten.

Samen leren en leven

Leerlingen en teamleden maken gezamenlijke leer- en leefafspraken waar ze zich aan dienen te houden. Deze afspraken vormen een onderdeel van alle activiteiten die er vanuit school plaatsvinden, zowel binnen als buiten de school. Naast gezamenlijke afspraken die ons sterke pedagogische klimaat kracht bijzetten zijn leerlingen tevens actief binnen de praktische invulling van activiteiten en zorg dragen voor de school. Binnen Community-onderdelen kunnen leerlingen actief een bijdrage leveren aan het samen bouwen en onderhouden van de school. Voorbeelden zijn: de Horeca-community, de Schoolkrant-Community en de P.R.-Community.

Actief in de samenleving

Leerlingen op !mpulse worden gestimuleerd om de samenleving op te zoeken of de samenleving in de school te halen. Dit geven wij vorm door leerlingen binnen de leerlinggestuurde projecten (settingen) in contact te brengen of contact te laten maken met experts uit de samenleving. Dit kunnen bedrijven of instanties zijn waar de leerlingen  ervaringen op doen die levensecht zijn en daardoor meer betekenis krijgen. Leerlingen van !mpulse hebben tevens een actieve bijdrage aan de samenleving door de vele Maatschappelijke stage-activiteiten die er mogelijk zijn. !mpulse zet sterk in op actief omgevingsonderwijs voor persoonlijke en inhoudelijke leerdoelen.

DNA van !mpulse

 1. Wij creëren met elkaar de juiste omgeving om tot ontwikkeling te komen. Wij geloven dat ieder mens in staat is om tot ontwikkeling te komen.
 2. Wij denken dat het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling de basis vormt om alle andere doelen te bereiken. Wij denken dat bewust worden van wie je bent, wat je kan en wat je wil een voertuig is om te bewegen binnen en buiten de school en tot ver na je schooltijd.
 3. Wij willen leerlingen opleiden om een vmbo-tl, havo of vwo diploma te halen en daarnaast vaardigheden en kennis m.b.t. het diploma ook in de praktijk kunnen toepassen en gebruiken. Kennis en vaardigheden zijn een middel om de wereld beter te begrijpen en er bewust in te leven.
 4. Wij willen relaties tussen leerlingen, tutoren en coaches op basis van respect, wederkerigheid, medemenselijkheid en oprecht contact. De samenwerking is gericht op een constant proces waarin nieuwe leer- en leefervaringen plaatsvinden.
 5. Leerlingen, ouders en teamleden zijn partners in het leren. Partnerschap bestaat op basis van gelijkwaardigheid met begrip van elkaars positie en verantwoordelijkheid.
 6. Wij willen leerlingen voorbereiden om in de samenleving met zelfvertrouwen zich zelfbewust, zelfkritisch en zelfsturend te bewegen rekenening houdend met het belang van de ander.
 7. Wij geloven dat onze omgeving en werkwijze bijdraagt aan het ontdekken van een ieders geluksfactor en een betere wereld.
 8. Wij willen leerlingen opleiden om individueel of in samenhang met anderen oplossingen te bedenken.
 9. Wij willen constant op zoek zijn naar de eigen betekenis van !mpulse.
 10. Wij willen dat leerlingen maatschappelijk en cultureel actief betrokken zijn in de samenleving.
 11. Wij willen nieuwsgierigheid aanwakkeren en leerlingen leergierig maken t.o.v. persoonlijke interesses.
 12. Wij willen dat leerlingen en teamleden zichzelf goed kennen om maximaal gebruik te maken van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Ontdekken, onderzoeken, ontsluiten en gebruiken van eigen potentieel.

Resultaat van dit alles

De naam !mpulse

Kaart Impuls visieIn de Atlas van de Belevingswereld (Antwerpen, 2000) bevinden zich kaarten waarop niet de Aarde, maar het bestaan in beeld is gebracht. Op twee kaarten is Impuls te vinden.

De eerste kaart omvat het moeras van de verveling. Aan de randen van de moerassen van verveling ligt de stad Sleur als belangrijkste kern in het gebied. Over land bereiken we eerst de kleine stad Kantoor. Op weg naar de plaatselijke luchthaven Automatische piloot belanden we halverwege in het dorp Loket 4B. Daar begint een kleine kronkelende weg die men gemakkelijk voorbijrijdt. Deze kleine weg leidt uiteindelijk naar Impuls, een kleine plaats in een bergachtig terrein. Over de bergen lonkt de grote metropool Verandering.

Op de tweede kaart bronnen van inspiratie vinden we Impuls als dorp in het Creatie gebied, dichtbij de rivier Onderbewustzijn, omringd door steden als Schepping, Bloei en Compositie. Niet ver van deze laatste stad liggen de Wouden van nieuwsgierigheid, waarmee we op de kaart van kennis zijn aangekomen.

Het mag duidelijk zijn dat de school !mpulse zich bevindt op de kaart met bronnen van inspiratie. Op !mpulse krijgt een leerling prikkels voor leren in al zijn facetten en kan de leerling vanuit zijn eigen creativiteit en verantwoordelijkheid de zoektocht in zijn eigen manier van leren aangaan. Een ingeving, ook dat is een impuls. Vanuit ingevingen komen we tot nieuwe gedachten die leiden naar innovatie en creatie…

De Eed van !mpulse

Elke leerling, elke ouder, elk teamlid en alle andere mensen die actief betrokken worden bij !mpulse tekenen de Eed van !mpulse. In de Eed staat aangegeven wat we van elkaar verwachten. De Eed is voor  teamleden en leerlingen precies hetzelfde. Wat een teamlid van een leerling mag verwachten, mag een leerling ook van teamleden verwachten.

Contact