26 januari 2016

Omrop Fryslân was gister op !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, om live verslag

Omrop Fryslân was gister op !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, om live verslag te doen van een reanimatieles. Beluister hier de 2 fragmenten terug: http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-fan-e-moarn-fan-25-jannewaris-2016-0600

Contact