Aanmelding

Aanmelding

Aanmelding voor één van de scholen van Piter Jelles gaat via een aanmeldingsformulier. De aanmeldingsformulieren voor leerjaar 1 zijn verspreid onder de basisscholen in de regio, maar het aanmeldingsformulier is ook te downloaden op deze pagina.

Toelating en plaatsing voor klas 1

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben afspraken gemaakt over de aanmelding, toelating en plaatsing van leerlingen voor klas 1. Deze afspraken zijn vastgelegd in de plaatsingswijzer. De leerkracht van de basisschool geeft een bindend advies voor de leerling, op basis van de toetsresultaten van deze leerling. De toetsresultaten zijn verwerkt in het leerlingvolgsysteem van de basisschool, daarnaast worden andere aspecten meegewogen (bijvoorbeeld: methode-gebonden toetsen, werkhouding, motivatie, planningsvaardigheden).

De toelatingscommissie op de school van Piter Jelles beoordeelt alle aanmeldingen en zorgt voor plaatsing. Als een leerling niet aangenomen kan worden op het aangemelde niveau ontvangen de basisschool en de ouders/verzorgers hierover bericht. Wanneer de aanmelding wel leidt tot plaatsing, worden ouders hiervan ook op de hoogte gesteld.

Via de plaatsingswijzer is te lezen hoe het primair onderwijs en voortgezet onderwijs er samen voor zorgen dat het kind op de juiste school voor voortgezet onderwijs komt. Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo

Nb: een leerling wordt maar bij één school voor voortgezet onderwijs aangemeld. Mocht de leerling daar niet worden geplaatst, dan kan hij of zij bij een andere school worden aangemeld.

Overstapservice Onderwijs (OSO)

In het papieren aanmeldingsformulier is het onderwijskundig rapport komen te vervallen, omdat deze via OSO wordt overgedragen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Het inlevermoment voor de aanmelding is vastgesteld op 25 maart. We gaan ervanuit dat OSO dan ook klaar staat, zodat onze scholen de overdrachten kunnen binnenhalen.

Instroom jaar 2 en hoger

Voor instroom in jaar 2 en hogere leerjaren is een speciaal aanmeldingsformulier ontwikkeld. Dit aanmeldingsformulier is te downloaden op deze pagina. Bij doorstroom of een overstap binnen de scholengemeenschap, dus tussen scholen van Piter Jelles, is het niet nodig het aanmeldingsformulier te gebruiken. Het formulier is alleen van toepassing voor leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen dan de scholen van Piter Jelles en zich willen aanmelden bij één van onze scholen.

IMG_1926

Contact