Medezeggenschap

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers betrokken zijn bij het onderwijs van Piter Jelles en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt.

Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs

Er zijn drie soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap bij OVO Fryslân-Noord.
Dit zijn de deelraad (raad op schoolniveau), de medezeggenschapsraad (bovenschoolse medezeggenschapsraad (MR) per brinnummer en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Deelraad

Elke school heeft een eigen deelraad die bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. De deelraad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen (bijvoorbeeld de lessentabel en het onderhoud van het schoolgebouw). Het Servicebureau heeft een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bij Piter Jelles bestaat uit vier leden te weten een ouder, twee medewerkers en een leerling en bespreekt alle aangelegenheden op overkoepelend niveau en geeft advies en/of instemming bij beleidszaken die meer dan één school binnen Piter Jelles betreffen.
De MR bij Simon Vestdijk bestaat uit vier leden te weten een ouder, twee medewerkers en een leerling en bespreekt alle aangelegenheden op overkoepelend niveau en geeft advies en/of instemming bij beleidszaken die meer dan één school binnen Simon Vestdijk betreffen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft 12 leden: 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 3 ouders samengesteld uit 6 leden van Piter Jelles en 6 leden van Simon Vestdijk, voor een periode van 2 jaar.
Na 1 januari 2022 een GMR waarvan de leden voortkomen uit de gehele stichting. We werken dan niet meer met een aantal vertegenwoordigers per Brinnummer.
De WMS onderscheidt zaken die van belang zijn voor één school en zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle (of de meerderheid van de) scholen. In het laatste geval treedt de GMR in de bevoegdheden van de MR.
Niet het onderwerp, maar de reikwijdte van het voorgenomen besluit, is bepalend voor de keuze tussen MR of GMR.
Alle onderwerpen betreffende meerdere scholen vallen na de fusie onder de nieuwe stichting en komen op tafel bij de GMR.

Leden van de GMR zijn:

Erik van der Werff (personeel), vice-voorzitter
Marijke Fris (personeel)
Andries Zijlstra (personeel)
Nienke Hagen (personeel)
Anne van der Horst (personeel)
Mariëlle Vos (personeel)
Aise Bouma (ouder)
Titia Fokkema (ouder)
Paul van Gessel (ouder), voorzitter
Jelte van der Zwaag (leerling)
Jessie ten Hoeve (leerling)
Ushra Osman (leerling)

Ondersteuning: Grieteke Althuis, adviseur Medezeggenschap, ambtelijk secretariaat
Contact GMR:  gmr@ovo-fryslannoord.nl

Contact