Medezeggenschap

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers betrokken zijn bij het onderwijs van Piter Jelles en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt.

Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs

Er zijn twee soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap van Piter Jelles. Dit zijn de deelraad (raad op schoolniveau) en de medezeggenschapsraad (bovenschoolse medezeggenschapsraad (MR).

Deelraad

Elke school heeft een eigen deelraad die bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. De deelraad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen (bijvoorbeeld de lessentabel en het onderhoud van het schoolgebouw). Het Servicebureau heeft een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR, die bestaat uit acht leden te weten twee ouders, vier medewerkers en twee leerlingen, bespreekt alle aangelegenheden op overkoepelend niveau en geeft advies en/of instemming bij beleidszaken en samenwerkingsovereenkomsten, projecten etc. De medezeggenschapsraad is geen verzameling individuen met persoonlijke wensen: het is een orgaan van de scholengemeenschap. De insteek van de MR is gezamenlijk met het bestuur tot goede besluiten en afspraken te komen waar iedereen binnen Piter Jelles zich in kan vinden, dus zowel personeel, ouders en leerlingen.

Ontplooiingsmogelijkheden en werkplezier nemen een belangrijke plaats in bij de MR. De MR leden volgen regelmatig seminars, congressen en trainingen ten behoeve van (bij)scholing.

Leden van de MR zijn:

personeel          Nienke Wijbenga-Hagen
personeel          Magda Postma (vice-voorzitter)
personeel          Frederique de Vries
ouder                Jan Lucas van der Ploeg
ouder                Paul van Gessel (voorzitter)
leerling             Jessie ten Hoeve
leerling             Ate-harm de Vries

Ambtelijk secretaris Grieteke Althuis E-mail: MR-Secretariaat@pj.nl

Contact