ANBI status

OSG Piter Jelles heeft een ANBI- status. Een ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan OSG Piter Jelles te doneren.

Wij voldoen aan de voorwaarden:

Naam van de instelling:               OSG Piter Jelles

RSIN/ fiscaal nummer:                806897247

Postadres van de instelling:        Postbus 9002, 8903 LA Leeuwarden

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs

Hoofdlijnen van het beleidsplan: De stichting heeft een strategisch perspectief. Deze is hier te vinden.

Namen en functies van de bestuurders:  OSG Piter Jelles heeft een een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht en meer informatie over de RvT vind je hier.

Beloningsbeleid: De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het handboek Governance. Dit handboek vind je op deze pagina.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: OSG Piter Jelles stelt jaarlijks een bestuursverslag op waarin zij verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. Het bestuursverslag is te vinden in het jaarverslag op deze pagina.

Financiële verantwoording: OSG Piter Jelles stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financieel) verantwoording afgelegd. De jaarrekening is te vinden het jaarverslag op deze pagina.

 

Contact