26 mei 2016

Gedeeld via LinKk Magazine: Moarn is d-dei: it eksamen Frysk! Wy binne no al grutsk

Gedeeld via LinKk Magazine: Moarn is d-dei: it eksamen Frysk! Wy binne no al grutsk op al dy toppers dy’t op de alderlêste eksamendei noch eefkes fol oan de bak moatte. Binne jim senuweftich? Net dwaan. Want witte jim? JIM KINNE IT!

#komtgoed #frysk #examen #boppeslach #geweldenaars
CSG Liudger Bogerman Wommels Bogerman Koudum Bogerman Drachtster Lyceum Osg Singelland Burgum OSG Piter Jelles

Contact