19 maart 2017

Gedeeld via Finster op Fryslân: Hy komt út Guinee (Afrika) en is no wiskundelearaar oan

Gedeeld via Finster op Fryslân: Hy komt út Guinee (Afrika) en is no wiskundelearaar oan it Piter Jelles. ‘Als je iets wilt en je zet door, dan kun je het,’ seit Mahmoud Ba. It DNA fan Ljouwert, filme troch Jonathan Doornenbal foar www.finsteropfryslan.frl.

Contact