8 mei 2018

OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk koersen op een bestuurlijke fusie

Toekomstige demografische krimp aanleiding voor verdergaande samenwerking scholengemeenschappen

OSG Piter Jelles (Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St.-Annaparochie) en RSG Simon Vestdijk (Harlingen en Franeker) hebben een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar een bestuurlijke fusie. Beide scholengemeenschappen staan er goed voor wat betreft leerlingenaantal en zijn ook beide financieel gezond. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachte demografische krimp in Noord-/ Noordwest Friesland in de nabije toekomst. Door middel van een verdergaande samenwerking willen de scholen invulling geven aan hun gevoel van verantwoordelijkheid voor het behoud van kwalitatief goed en toekomstbestendig (vernieuwend) openbaar onderwijs in de brede regio. Bovendien willen ze hiermee hun slagkracht vergroten en werkgelegenheid in stand houden.

Uitkomst haalbaarheidsonderzoek

In maart jl. is het haalbaarheidsonderzoek naar een bestuurlijke fusie afgerond. Door middel van het onderzoek zijn de haalbaarheid, de risico’s en de wenselijkheid van een mogelijke bestuurlijke fusie tussen de scholengemeenschappen onderzocht. De uitkomst van dit onderzoek is, alles afwegende, dat een bestuurlijke fusie haalbaar en wenselijk is. Voor OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk is zo’n fusie een sluitstuk van een jarenlange goede samenwerking, waarmee ze kwalitatief goed en vernieuwend openbaar onderwijsaanbod in de regio borgen.

Fusie-effectrapportage en verdere stappen in het proces

Onderdeel van het proces is het advies van de Colleges van B&W van de gemeente Leeuwarden en de gemeente Harlingen. Als de Colleges op 8 mei 2018 positief besluiten, wordt er een fusie-effectrapportage opgesteld om te komen tot een bestuurlijke fusie.

Het bovenstaande besluit wordt vervolgens voorgelegd aan de medezeggenschap en raden van toezicht. Dit zou betekenen dat er begin volgend schooljaar wordt gestart met het proces om ook daadwerkelijk tot een bestuurlijke fusie te komen. Voor de leerlingen en ouders van de scholen van beide scholengemeenschappen brengt een eventuele bestuurlijke fusie geen veranderingen met zich mee.

 

Contact