14 oktober 2021

Ondertekening intentieverklaring Leeuwarden Oost

48 partners gaan samen aan de slag voor Leeuwarden Oost

​​​​​​​Vanmiddag, op donderdag 14 oktober 2021, hebben 48 partners, waaronder OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) en de gemeente Leeuwarden, aangegeven langdurig te gaan samenwerken binnen het programma Leeuwarden Oost.

Dat gebeurde door het gezamenlijk ondertekenen van de intentieverklaring tijdens een feestelijke bijeenkomst in IKC Trianova, in Leeuwarden-Camminghaburen.

De ondertekening van de intentieverklaring markeert de start van het programma Leeuwarden Oost. Dit programma zal in de komende twintig jaar een grote bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en het terugdringen van armoede in dit deel van de stad.

Met de intentieverklaring onderstrepen de partners de doelen en ambities uit het Ambitiedocument programma Leeuwarden Oost. De ambities richten zich op alle inwoners, maar de focus ligt op de nieuwe generatie. Vandaar dat is gekozen voor een IKC om die ambities samen te onderstrepen.

Burgemeester Sybrand Buma: “Vandaag is het een hoopvolle dag. Met heel veel partners, van wijkorganisaties en scholen tot het ministerie van Binnenlandse Zaken, willen we aan de slag met Leeuwarden Oost. Er is veel te doen en de lat ligt hoog, maar samen kunnen we een groot verschil gaan maken.”

Leeuwarden Oost bestaat uit vijf wijken: Oud Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen. In dit deel van de stad, met 36.000 inwoners, hebben bewoners vaker te maken met achterstanden op het gebied van werk, wonen, gezondheid, onderwijs, veiligheid en inkomen. De komende twintig jaar moet het een gebied worden waar bewoners net zoveel kansen hebben als elders in Leeuwarden en er even prettig wonen. En waar het voor jong en oud veilig vertoeven is.

Over het programma Leeuwarden Oost

Het 20-jarige programma zet zich in om de leefbaarheid in het gebied Leeuwarden Oost te verbeteren. Met een brede aanpak van fysieke en sociale maatregelen stimulerende partners de leefbaarheid en bestaanszekerheid. Het programma heeft als doel om op het gebied van school, werk, gezondheid en wonen meer perspectief te bieden. Het is een onderdeel van de landelijke wijkaanpak gericht op zestien kwetsbare gebieden. Deze aanpak wordt ondersteund door het ministerie van BZK.

Met de ondertekening van de intentieverklaring scharen deze partijen zich achter het ambitiedocument, waarin de ambities van bewoners en partners voor het gebied zijn verwoord. Het vervolg hierop is het opstellen van een gezamenlijk programmaplan waarin concreet wordt gemaakt hoe de partners de ambities gaan waarmaken.

Partners in het programma Leeuwarden Oost zijn diverse maatschappelijke- en bewonersorganisaties, waaronder de gemeente, de corporaties, de huurdersorganisaties, het bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties, zorgverzekeraar, zorg/welzijnsorganisaties, het onderwijs, politie en openbaar ministerie, de cultuur- en de sportsector, etc.

Deelnemers intentieverklaring

Wijkpanel Vrijheidswijk

De Blokkendoos Vrijheidswijk

Stichting Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen

Wijkpanel Heechterp Schieringen

Vlietvaardig

Wijkpanel Vlietzone

Wijkpanel Camminghaburen

Wijkvereniging Bilgaard

Stichting wijkpanel Bilgaard

Lab Noord Bilgaard

Omrin

Elkien

WoonFriesland

Nieuw Elan

De Bewonersraad

Politie

OM

SIP Bouwtechniek

P. de Vries Installatietechnieken B.V.

Bouwzorg Fryslân

Bandsma Bultje

Worketeers B.V.

De Friesland

GGD Fryslân

Amaryllis

Kredietbank Nederland

jINC

Proloog

PCBO

Friesland College

ROC Friese Poort

OVO-Fryslân-Noord

CVO-nwf

NHL Stenden

Van Hall Larenstein

RUG/CF

Hannn

Moedige Dialoog

V-O-L

Multiculticlub

Leeuwarden schuldenvrij

Kunstkade

Arcadia

bv Sport

Cambuur Verbindt

Stichting 058 samen sterk

Gemeente Leeuwarden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact