Aanmelden

Heeft u vragen met betrekking tot aanmelden en wilt u nog een bezoek brengen aan Dalton Dokkum, e-mail dan naar mevrouw A. de Boer, directrice Dalton Dokkum, middels adeboer@pj.nl voor het plannen van een afspraak.

Leerlingen worden door hun ouder(s)/verzorger(s) aangemeld bij Dalton Dokkum. Hiervoor is een speciaal aanmeldingsformulier beschikbaar. Dit formulier kunt u downloaden op deze pagina. Ook kunt u het aanmeldingsformulier opvragen bij de school en is het vaak aanwezig op de basisschool. Een deel van het formulier wordt ingevuld door de ouders zelf. Een belangrijk deel wordt ook ingevuld door de school van herkomst, het betreft hier het onderwijskundige rapport. De basisschool heeft voor 1 maart bepaald wat het onderwijsniveau is van een leerling, dit met de ouders besproken en dit vervolgens aangegeven op het aanmeldingsformulier. Onze school is verplicht het advies van de basisschool over te nemen. In Friesland is door de scholen voor primair en voortgezet onderwijs afgesproken dat het onderwijsadvies is gebaseerd op de resultaten van de zogenaamde Plaatsingswijzer (zie www.plaatsingswijzer.nl). Deze plaatsingswijzer baseert zich op de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de school vanaf groep 6. Het is belangrijk dat leerlingen starten op het bij hen passende onderwijsniveau. Mocht blijken dat de leerling niet geplaatst kan worden omdat Dalton Dokkum bijvoorbeeld niet de gewenste ondersteuning kan bieden, dan wordt met de ouder(s)/verzorger(s) gezocht naar een school die wel een passend onderwijsaanbod kan verzorgen.

Dalton Dokkum laat leerlingen toe met een advies voor:


Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Dalton Dokkum heeft in het schoolondersteuningsprofiel beschreven welke zorg men al dan niet kan bieden. Wanneer extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig is en er twijfel is of Dalton Dokkum die ondersteuning kan bieden, dan is het belangrijk om voor aanmelding contact te zoeken met mevrouw R. Gielliet, pedagogisch medewerkster op Dalton Dokkum.

Contact