Verzuim en verlof

Op deze pagina is uitleg te vinden over ziekmelden, absentie melden, verzuim en verlof.

Ziekmelden

Aan de ouder(s)/verzorger(s) verzoeken we om verzuim door ziekte van de leerlingen ’s ochtends, via de e-mail, voor 08.00 uur te melden bij de school. De ziekmelding gaat in op het moment dat deze is doorgegeven.

E-mail absentiedaltondokkum@pj.nl
Telefoon 058 8801 660

Leerlingen die tijdens schooltijd naar huis willen in verband met ziekte, melden zich bij de conciërge. Ouders sturen mail ter bevestiging thuiskomst zoon/dochter.

Voorspelbare absentie melden

Wij verzoeken ouder(s)/verzorger(s) bezoeken aan (beugel)tandarts, arts, etc. bij voorkeur buiten schooltijd te plannen. Voorspelbare absentie kan gemeld worden door ouder(s)/verzorger(s), middels een e-mail.

E-mail absentiedaltondokkum@pj.nl

Ongeoorloofd verzuim

Lesverzuim komt helaas voor en brengt voor de leerling vaak extra werk met zich mee. Ongeoorloofd verzuim wordt bestraft en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als de leerling nog leerplichtig is. Verzuim wordt per leerling dagelijks bijgehouden in ons administratiesysteem. In ons verzuimprotocol is de volledige regeling met betrekking tot verzuim te vinden.

In de regel gelden de onderstaande sancties:

Spijbelen:

Een leerling welke een lesuur heeft gespijbeld haalt hiervoor 1 klokuur in, 2 lesuren zijn 2 klokuren enz. dit loopt over het gehele schooljaar hier zit dus geen einddatum of periode aan vast.
Leerling krijgt de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken, bij akkoord vervalt de melding en anders blijft de sanctie staan.
Bij 6 spijbeluren krijgen de ouders een mail dat bij de volgende keer een melding bij de LPA (leerplichtambtenaar) gedaan zal worden, de LPA komt dan op school voor een gesprek met de leerling.
vervolgens bij 11 x krijgen de ouders een mail en zal bij de volgende melding weer een melding bij de LPA gedaan worden en die nodigt dan de ouders en leerling uit voor gesprek.

Te laat komen:

Als een leerling 3 maal te laat komt, komt de leerling hiervoor een klokuur terug, bij 2x 3 maal te laat komt de leerling 2 uren enz. dit loopt over het gehele schooljaar hier zit dus geen einddatum of periode aan vast.
Bij 6 meldingen krijgen de ouders een mail dat bij de volgende keer een melding bij de LPA (leerplichtambtenaar) gedaan zal worden, de LPA komt dan op school voor een gesprek met de leerling.
vervolgens bij 11 x krijgen de ouders een mail en zal bij de volgende melding weer een melding bij de LPA gedaan worden en die nodigt dan de ouders en leerling uit voor gesprek.

Niet inschrijven dalton uur:
Een leerling die zich niet heeft ingeschreven zal door de roostermaker ingedeeld worden, komt de leerling niet bij die les zal dit als een spijbel uur aangemerkt worden, zie Spijbelen. Verwijdert uit de les:
De leerling zal bij een collega geplaatst worden of zich bij de conciërge moeten melden, leerling gaat gewoon aan het werk, na de les zal de leerling zich weer bij de docent moeten melden deze geeft akkoord en de melding is afgehandeld,  meldt hij/zij zich niet dan wordt de leerling op afwezig gezet en geldt dat als spijbelen (zie spijbelen).

In alle gevallen geldt dat bij herhaling zwaarder gesanctioneerd kan worden. Ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd, de pedagogisch medewerkster wordt ingeschakeld en indien nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Verlof buiten schoolvakanties

Verlofaanvragen kunnen schriftelijk of via email daltondokkum@pj.nl worden ingediend bij de schoolleiding. De regels van de leerplichtwet worden bij verloftoewijzing gehanteerd.

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouder(s)/verzorger(s) aanvragen bij de directie van de betreffende vestiging. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:

Voor het aanvragen van verlof is het Protocol
verlof buiten de schoolvakanties en toptalenten januari 2019” beschikbaar. De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen en zijn daarbij gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van OSG Piter Jelles.

Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.

Contact