Verzuim en verlof

Absentie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) verzoeken we om absentie en verzuim door ziekte van de leerlingen ’s ochtends, bij voorkeur via e-mail, voor 08.00 uur te melden bij de school.

E-mail absentiedaltondokkum@pj.nl
Telefoon 058 8801 660

Leerlingen die tijdens schooltijd naar huis willen in verband met ziekte, melden zich bij de administratie of bij de conciërge. Er wordt dan eerst naar huis gebeld en toestemming gevraagd. Bij terugkomst op school levert de leerling een ondertekend briefje in bij de conciërge.


Ongeoorloofd verzuim

Leerlingen die te laat zijn kunnen een ‘te laat briefje’ halen bij de conciërge. Met dit briefje kunnen leerlingen tot de les toegelaten worden.


Verlof buiten schoolvakanties

Verlofaanvragen kunnen schriftelijk of via email daltondokkum@pj.nl worden ingediend bij de schoolleiding. De regels van de leerplichtwet worden bij verloftoewijzing gehanteerd.

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouder(s)/verzorger(s) aanvragen bij de directie van de betreffende vestiging. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:

Voor het aanvragen van verlof is het Protocol
verlof buiten de schoolvakanties en toptalenten januari 2019” beschikbaar. De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen en zijn daarbij gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van OSG Piter Jelles.

Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.

Contact