Zorgteam

Op Dalton Dokkum wordt iedere leerling begeleid door een klassenmentor en een persoonlijk mentor. Soms heeft een leerling gedurende korte of langere tijd extra ondersteuning nodig.


Pedagogisch medewerker

Mevrouw R. Gielliet, pedagogisch medewerkster, is onder meer verantwoordelijk voor het uitzetten van speciale zorg voor leerlingen en voor de contacten met externe zorginstanties. Zij is te bereiken via e-mail: rgielliet@pj.nl.


Maatschappelijk werk

Indien nodig kan maatschappelijk werk door school worden ingeschakeld via een wijkteam of een gebiedsteam. Een leerling kan, of de ouder(s)/verzorger(s) kunnen, ook zelf contact opnemen met dit team. In speciale gevallen kan er een beroep worden gedaan op een schoolmaatschappelijk werker. Ook kan een leerling via school in contact worden gebracht met de jeugdverpleegkundige van de GGD of met andere begeleidende instanties.

Contact