Nieuwsoverzicht

Betrokken partijen tekenen intentieverklaring Brede Campus Kollum

Gisteren tekenden de bestuurders van de betrokken organisaties een intentieverklaring tot het realiseren van de Brede Campus Kollum. “Dizze yntinsjeferklearring is in wichtige stap foar de útwreiding fan de hjoeddeiske Campus yn Kollum. Dêrnjonken wolle wy ek romte bieden bliuwe oan de moaie gearwurking tusken de skoallen, berneopfang, biblioteek en it doarpshûs”, aldus wethouder Jouke […]

Lees verder
Contact