Leerlingenzorg

Visie op zorg

We streven ernaar het onderwijs af te stemmen op individuele leer-, ontwikkelings- en zorgvragen van leerlingen. Bij de gestandaardiseerde instroomprocedures wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Ook in de relatie met toeleverende (basis-)scholen staat de individuele ontwikkeling van de leerling voorop. De zorg is preventief en gericht op afstemming. De leerling is de norm. Daar waar intensieve vormen van zorg noodzakelijk blijken, worden zorgspecialisten (pedagogisch medewerkers) ingeschakeld. Problemen worden zo dichtbij mogelijk aangepakt, waarbij de mentor de eerste lijn is. De aanpak wordt afgestemd met leerling, ouders, zorgspecialist en het team.

Specialistische zorg
Soms volstaat de toch al intensieve begeleiding van de mentor niet als de leerling gedurende korte of langere tijd extra ondersteuning nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan extra hulp bij dyslexie, faalangstreductietraining of begeleiding bij het plannen van huiswerk.
Op De Dyk coördineert de pedagogisch specialist deze vormen van zorg. Daarnaast zijn er verschillende mensen waar de school en/of de leerling een beroep op kunnen doen: schoolmaatschappelijk werk,  de sociaalverpleegkundige van de GGD en de vertrouwenspersoon. Deze zijn voor alle leerlingen op een eenvoudige manier bereikbaar.

De werkzaamheden van de pedagogisch specialist zijn erop gericht om leerlingen zo goed als mogelijk te begeleiden met leer- of andere problemen. Ze is de spin in het web van mogelijkheden om leerlingen binnen of eventueel buiten de school deskundig te helpen. Ze adviseert en ondersteunt docenten en mentoren in het omgaan met leerlingen die sociaal-emotionele en psychische problemen hebben en ondersteunt de mentor tijdens het voeren van gesprekken met ouders. Daarnaast begeleidt en ondersteunt ze leerlingen met sociaal-emotionele problemen, met LWOO-indicatie, met een LeerlingGebondenFinanciering(LGF) en leerlingen met andere bijzondere hulpvragen.

ZorgAviesTeam (ZAT)
Als er problemen worden geconstateerd die voor onze eigen mensen te groot worden, kan de mentor de leerling opgeven voor een Zorg AdviesTeam (ZAT) bespreking. In dit team hebben naast de pedagogisch specialist ook  medewerkers van buiten de school zitting. De taak van het ZAT is om samen de problemen van de ingebrachte leerlingen te bespreken en duidelijk te krijgen wat het beste begeleidingstraject is. Bij alle voorgenomen acties betrekt de school de ouders erbij. Van dit overleg is een privacyreglement opgesteld dat ter inzage ligt op alle scholen van Piter Jelles.

Schoolmaatschappelijk Werk
De school huurt de schoolmaatschappelijk werkster (SMW) per geval in. Via een aanmeldingsformulier kunnen de leerlingen zich ook zelf voor SMW aanmelden. SMW richt zich vooral op leerlingen waarbij de problematiek duidelijk gerelateerd is aan de thuissituatie.

 

 

Contact