Vrijwillige Ouderbijdrage

Wat mag het kosten?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en activischoolgeldteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Rijk. De ouderbijdrage wordt jaarlijks in de maand oktober/november via een factuur  bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. De omvang van de vrijwillige ouderbijdrage is opgenomen in de schoolgids. Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden de jaarlijkse leerlingenactiviteiten betaald. Dit zijn bijvoorbeeld: kleinschalige excursies, activiteiten en evenementen bij het begin (introductie) en aan het einde van het schooljaar, sportdagen, diploma-uitreikingen en activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst. Daarnaast is er in de vrijwillige ouderbijdrage een bijdrage voor ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering opgenomen. Voor alle scholen van Piter Jelles geldt dat dit een bedrag is van 2,25 euro per leerling. Jaarlijks wordt bestedingsverantwoording van de ouderbijdrage afgelegd aan de Raad van de school.

De gevraagde bijdragen voor bijvoorbeeld computerapparatuur (een laptop of een mini-notebook), rekenmachine en een (gevulde) tekendoos staan ook vermeld in de schoolgids, net als de bijdrage voor schoolreizen en excursies. De toelating tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele manier afhankelijk van de betaling van de ouderbijdrage(n).

U vindt de bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids.

De begroting van de vrijwillige ouderbijdrage is  in overleg met de Resonansouders opgesteld en door de oudergeleding van de Raad goedgekeurd.

Wat valt onder de gratis leermiddelen?

 • Alle boeken die vermeld staan op de boekenlijst, inclusief de werkboeken. In een aantal werkboeken mag geschreven worden, in welke dat wel en in welke dat niet mag staat aangegeven op de boekenlijst;
• materiaal voor de mentorlessen;
• boekensets voor gebruik in de klas, diverse abonnementen en woordenboeken voor gebruik in de klas, proefwerkpapier;
• de licentiekosten van digitaal lesmateriaal;
• het gebruik van een kluisje. Alle leerlingen hebben een eigen kluisje waarin ze boeken en andere spullen op een veilige wijze kunnen opbergen. De kluisjes zijn voorzien van een cijferslot;
• gebruik van de mediatheek.

Sportstroom en theaterstroom

Voor de leerlingen die deelnemen aan de sport- of theaterstroom wordt een aanvullende bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage is bestemd voor de kosten die voortkomen uit de extra programma-activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een begroting; aan het eind van het schooljaar een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten.

DDW – DykDoorbraakWeken

De invulling van deze weken verschilt per leerjaar en per opleiding. Als we in deze weken een buitenlandreis aanbieden, dan informeren wij u altijd tijdig over de kosten en brengen deze afzonderlijk in rekening. In de onderbouw krijgen de leerlingen een speciaal projectenweekboekje mee naar huis, waarin een volledig programmaoverzicht te vinden is.

Laptop

Het onderwijs digitaliseert; ook op De Dyk. In bijna alle lokalen hangt een digibord en het gebruik van laptops, netbooks of tablets neemt toe; voor sommige onderdelen van ons onderwijs zijn ze zelfs onmisbaar. We bieden daarom alle leerlingen in de eerste klas een regeling voor aanschaf van een  laptop aan.  

Tegemoetkoming studiekosten

Schoolgaande kinderen kosten geld: de ouderbijdrage, een schooltas, schoolmaterialen en in sommige gevallen ook reiskosten. Voor een tegemoetkoming in de schoolkosten zijn er twee regelingen: één voor leerlingen tot 18 jaar en één voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

Tot 18 jaar: Het kindgebondenbudget. Krijgt u als ouder kinderbijslag, dan is het misschien mogelijk ook in aanmerking komen voor een kindgebondenbudget voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Het kindgebondenbudget is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Of deze regeling ook voor u als ouder van toepassing is, hangt af van het gezinsinkomen en het aantal kinderen onder de 18 jaar. U hoeft het niet zelf aan te vragen.
Op de site van de Belastingdienst / Toeslagen is meer informatie te vinden. Ook is het mogelijk om te bellen naar de Belastingtelefoon: (0800) 0543.

Vanaf 18 jaar: Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 18 jaar en ouder blijft de regeling Tegemoetkoming Scholieren van kracht. Voor uitleg over deze regeling verwijzen wij u naar www.ib-groep.nl

Daarnaast zijn er andere instanties die voor bepaalde kosten en in specifieke gevallen financiële ondersteuning kunnen bieden. Ouders met een minimuminkomen kunnen zich voor informatie over een gemeentelijke bijdrage via de Bijzondere bijstand wenden tot de eigen gemeente.

fotodedykddw

Praktische informatie

In de digitale schoolgids is veel informatie te vinden over de school. Zo geeft het een beeld van de school, de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is en staat er praktische informatie in. https://schoolgids.piterjelles.nl/dedyk

Contact