Schoolverzuim

De leerplichtwet

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan zal onze school een melding doen bij de leerplichtambtenaar. Voor De Dyk is dat mevrouw B. van Faassen. De leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het DAT. Zij brengt, in overleg met het zorgteam, leerling en ouders op de hoogte van de regels in de leerplichtwet en van de consequenties van het ongeoorloofd verzuim. Zo nodig nodigt de leerplichtambtenaar hen uit voor een gesprek. De Dyk werkt volgens het verzuimprotocol. Scholen zijn verplicht melding te maken bij het verzuimloket van DUO, indien de leerling totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was

Ziekteverzuim

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan.

Er kunnen redenen zijn waarom ze (tijdelijk) niet naar school gaan en er sprake is van schoolverzuim. Een leerling die verzuimt kan door de school bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD(JGZ) aangemeld worden voor verzuimbegeleiding. Schoolverzuim is voor de JGZ een signaal: deze leerlingen hebben een probleem, medisch of anderszins. De JGZ richt zich op deze problemen, de achterliggende oorzaak van het verzuim. De JGZ is adviseur van de leerling en ouders en richt zich op het wegnemen of beperken van de oorzaak van het verzuim.

Het verzuimspreekuur

De gemeente heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de leerplichtwet. Om de handhaving van de leerplichtwet te verbeteren kan het verzuimspreekuur ingezet worden. Het verzuimspreekuur is een vernieuwde stap in de handhaving van de leerplichtwet en het voorkomen van verzuim. Door aanwezig te zijn op de scholen en leerlingen aan te spreken op hun verzuim, kan verzuim worden teruggedrongen en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen of verminderd.

Het verzuimspreekuur op school heeft als doel relatief verzuim af te remmen, zodat het een preventieve werking heeft.

_MG_2682 lr de Dyk

 

Contact