Medezeggenschap

Meedenken en meepraten in de Resonansgroep, meebeslissen in de Raad.

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Daarom is het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers betrokken zijn bij het onderwijs van Piter Jelles en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt. Voor een scholengemeenschap als Piter Jelles, waar elke school een eigen karakter en identiteit heeft, is het juist ook belangrijk dat medezeggenschap per school geregeld wordt en niet alleen bovenschools. Er zijn twee soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap van Piter Jelles. Dit zijn de raad op schoolniveau en de bovenschoolse medezeggenschapsraad.

De Raad van De Dyk

De raad van De Dyk bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. De raad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen (zoals onder andere de lessentabel, de schoolgids en het onderhoud van het schoolgebouw). De raad heeft dezelfde wettelijke bevoegdheden als de bovenschoolse MR, maar dan op schoolniveau.

Bijna elk schooljaar ontstaan er in de raad tussentijdse vacatures, bijvoorbeeld wanneer een leerling eindexamen doet en van school gaat. Als deze leerling of één van de ouders van deze leerling raadslid is, dan heeft de raad weer ruimte voor een leerling óf een ouder. Het is de bedoeling de vacatures zo spoedig mogelijk te vervullen.

De Resonansouders

De Resonansouders komen altijd bijeen voorafgaand aan de vergaderingen van de raad. In een plenair gedeelte wordt het schoolbeleid en de raadsagenda besproken, daarna gaan de ouders in kleine gropen per leerjaar uiteen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken.

Contact