Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft diverse deskundigen in dienst die tot doel hebben leerlingen en scholen ondersteunen om problemen en schooluitval te voorkomen.

Piter Jelles is aangesloten bij samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

De kerntaken die het samenwerkingsverband heeft zijn:

Het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Binnen het OPDC kan optimaal ingespeeld worden op de individuele begeleidingsbehoefte van de jongere. De verblijfsduur in het OPDC varieert.  Het doel is om de leerlingen zoveel en zo snel mogelijk weer terug te laten keren, in principe naar de eigen school, maar soms ook naar een andere VO school, het MBO of het VSO. Na afloop van het verblijf op het OPDC kan de jongere nog een periode begeleid worden vanuit het OPDC om de slagingskans van de plaatsing te optimaliseren en school te ondersteunen bij de begeleiding van de jongere.

Binnen het OPDC zijn er 3 trajecten:

Indien wij een leerling aanmelden voor een OPDC-traject bij de Start UP of Back UP, is een actueel en geëvalueerd OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) een belangrijk onderdeel bij de aanmelding bij het OPDC. Hierdoor is het o.a. duidelijk wat er al aan begeleiding geboden is, wat helpt en wat niet helpt en wat de doelen zijn. Zo weet iedereen wat het doel is of de doelen zijn.

Het expertisecentrum

Het samenwerkingsverband heeft een eigen expertisecentrum, waarin orthopedagogen, psychologen, onderwijsconsulenten en leerspecialisten werkzaam zijn. Zij zijn deskundig op het gebied van onderwijs, (leer)ontwikkeling en gedrag en ondersteunen de scholen, ouders en leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld door de school te adviseren bij het ontwikkelen van een heldere zorgstructuur, door de ondersteuningsbehoeften van individuele leerlingen te verhelderen of door kennisdeling.

De focus van de ondersteuning is vooral gericht op het versterken van het onderwijs en het vergroten van de kennis van de docenten en de zorgcoördinatoren.

Kinnik en onderwijs

Dit traject is voor leerlingen die onder behandeling zijn bij de GGZ-instelling Kinnik. Naast hun behandeling in de kliniek volgen ze onderwijs op maat. Het onderwijs sluit aan bij het niveau van de leerlingen maar ook bij de draagkracht.

Dit onderwijs is in overleg en afstemming met de scholen waar de leerlingen vandaan komen.

Als de behandeling is beëindigd, gaat de leerling terug naar de school van herkomst. Als dat niet mogelijk is, zoekt de begeleider, samen met leerling en ouders, naar een andere school

Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent, dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, als de begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Ook kan er een beroep worden gedaan op het Expertise Centrum van het samenwerkingsverband om zo met inzet van een deskundige koers te bepalen en te bekijken wat er nodig is om een leerling op de huidige school de juiste begeleiding te kunnen bieden. Hierbij is handelingsgericht werken de leidraad.

Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school van Voortgezet onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van onze scholen van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, dan moet hiervoor een toelaatbaarheidverklaring worden afgegeven. De school waar een leerling wordt aangemeld gaat in overleg met de ouders over welke speciale school passend onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden toegelaten is een toelaatbaarheidverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen het Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie of de leerling toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan de leerling worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs.

Deze school geeft vervolgens aan of de leerling kan worden toegelaten.

Contact