Samenwerkingsverband Fryslân-Noard

Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft diverse deskundigen in dienst die tot doel hebben leerlingen en scholen ondersteunen om problemen en schooluitval te voorkomen.

Piter Jelles is aangesloten bij samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

De kerntaken die het samenwerkingsverband heeft zijn:

Het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Het orthopedagogisch-didactisch centrum van het samenwerkingsverband is gevestigd in Leeuwarden. Binnen het OPDC zijn trajecten  mogelijk die gericht zijn op de terugkeer van de leerling naar de (eigen) school:

De Rebound

Als het vermoeden bestaat dat het moeizaam functioneren van een leerling van tijdelijke aard is, kan de leerling voor een bepaalde tijd buiten de klas en school worden geplaatst. In de rebound is de begeleiding intensief en erop gericht dat de leerling terug gaat naar zijn eigen school en klas. Hiervoor zal de leerling inzicht in het eigen functioneren moeten krijgen. De leerling werkt binnen de rebound aan het eigen schoolprogramma.

Het Observatietraject

Hierbij staat de observatie van de leerling centraal. Vaak gaat het om een combinatie van problemen. Waarom doet de leerling zoals hij doet en wat is de samenhang? Het gaat om een dagprogramma waarbinnen de leerling toch zoveel mogelijk doorwerkt aan het (eigen) onderwijsprogramma, met het oog op een vervolg op de (eigen) school.

Het thuiszitterstraject/ Maatwerk

Bij het TZ-traject en bij Maatwerk is sprake van een intensief onderwijszorgtraject voor de leerling. De begeleiding verloopt individueel, er is veel contact met betrokken (hulpverlenings-)instanties en mogelijk is nader onderzoek, eventueel met hulpverleners van buiten, noodzakelijk. Het voorkomen of zo snel mogelijk oplossen van ‘thuiszitten’ is hierbij een van de doelen.

Kinnik en onderwijs

Dit traject is voor leerlingen die onder behandeling zijn bij de GGZ-instelling Kinnik. Naast hun behandeling in de kliniek volgen ze onderwijs op maat. Het onderwijs sluit aan bij het niveau van de leerlingen maar ook bij de draagkracht.

Dit onderwijs is in overleg en afstemming met de scholen waar de leerlingen vandaan komen.

Als de behandeling is beëindigd, gaat de leerling terug naar de school van herkomst. Als dat niet mogelijk is, zoekt de begeleider, samen met leerling en ouders, naar een andere school

Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent, dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, als de begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Ook kan er een beroep worden gedaan op het Expertise Centrum van het samenwerkingsverband om zo met inzet van een deskundige koers te bepalen en te bekijken wat er nodig is om een leerling op de huidige school de juiste begeleiding te kunnen bieden. Hierbij is handelingsgericht werken de leidraad.

Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school van Voortgezet onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van onze scholen van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, dan moet hiervoor een toelaatbaarheidverklaring worden afgegeven. De school waar een leerling wordt aangemeld gaat in overleg met de ouders over welke speciale school passend onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden toegelaten is een toelaatbaarheidverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen het Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie of de leerling toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan de leerling worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs.

Deze school geeft vervolgens aan of de leerling kan worden toegelaten.

Contact