ZAT – Zorg Advies Team

Indien de mentor handelingsverlegen is of graag advies wil over één of meer van zijn leerlingen, kan hij de leerling in overleg met de zorgspecialist aanmelden voor een bespreking in het ZAT. Het zorgadviesteam bestaat uit: de betreffende mentor van de leerling, de zorgspecialist, de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige van de GGD, een gedragsdeskundige en soms iemand van het wijk- of gebiedsteam. Dit multidisciplinair team heeft als taak samen de problemen van de ingebrachte leerlingen te bespreken en duidelijk te krijgen wat het beste begeleidingstraject is. Bij alle voorgenomen acties betrekt de school de ouders.

Het doel

Doel van het ZAT is om met alle aanwezigen de (dreigende) stagnatie in de cognitieve dan wel sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in een zo vroeg mogelijke stadium te bespreken, te analyseren en vervolgens te komen tot een begeleidingsadvies, teneinde de (dreigende) stagnatie te voorkomen dan wel de ontwikkeling weer op gang te brengen. Tijdens alle besprekingen staat het belang van de leerling voorop.

De ouders/verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld door de mentor, ook de uitkomsten worden door de mentor met de ouders gecommuniceerd.

ZAT-dossier

De aantekeningen en afspraken gaan in een apart ZAT-dossier, hetgeen gedurende de schoolloopbaan plus twee jaar bewaard wordt door ons zorgteam. Daarna wordt het dossier vernietigd. In de verwijsindex (beleid van de gemeente Leeuwarden) wordt aangetekend dat de leerling is besproken. Recht op inzage in het ZAT-dossier hebben naderhand alleen de zorgcoördinator en de leden van de schoolleiding. De ouders en de leerling hebben recht op inzage in het dossier en kunnen hun commentaar laten opnemen in het dossier. Ouders kunnen het inzagerecht van hun kind (onder 16 jaar) beperken. Jongeren (ouder dan 16 jaar) kunnen het inzagerecht van de ouders beperken.
De betrokkenen van de ZAT-bespreking (behalve de coach) kunnen de verslaggeving alleen in hun eigen dossier opnemen als dat voor de uitoefening van hun beroep van belang is.
_MG_2637 lr de Dyk

Contact