DAT – Dynamisch Actie Team

Het Dynamisch Actie Team bestaat uit onze jeugdverpleegkundige van de GGD,  de gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband (op afroep), de leerplichtambtenaar, de jongerenwerker van Amaryllis en de zorgcoördinatoren van de school. Tijdens deze bijeenkomsten kan casuïstiek ingebracht worden. Met elkaar wordt er terug gekeken op de genomen stappen en mogelijk te zetten stappen.

Aan het DAT overleg nemen interne en externe personen deel die een rol spelen in het begeleidingsproces van leerlingen. De taak van het DAT is het vroegtijdig tezamen bespreken en verhelderen van gesignaleerde problemen van leerlingen en het kiezen van een geschikt begeleidingstraject ter oplossing.  In de praktijk kan dit ook betekenen dat een doorverwijzing plaatsvindt naar externe speciale instanties. Daarbij worden ouders altijd betrokken, omdat toestemming en samenwerking van belang is. Wekelijks komt het DAT bij elkaar.

De ouders/verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld door de mentor of zorgcoördinator, ook de uitkomsten worden door de mentor met de ouders gecommuniceerd.

DAT-dossier

De aantekeningen en afspraken gaan in een apart DAT-dossier, hetgeen gedurende de schoolloopbaan plus twee jaar bewaard wordt door ons zorgteam. Daarna wordt het dossier vernietigd. In de verwijsindex (beleid van de gemeente Leeuwarden) wordt aangetekend dat de leerling is besproken. Recht op inzage in het DAT-dossier hebben naderhand alleen de zorgcoördinator en de leden van de schoolleiding. De ouders en de leerling hebben recht op inzage in het dossier en kunnen hun commentaar laten opnemen in het dossier. Ouders kunnen het inzagerecht van hun kind (onder 16 jaar) beperken. Jongeren (ouder dan 16 jaar) kunnen het inzagerecht van de ouders beperken.
De betrokkenen van de DAT-bespreking (behalve de mentor) kunnen de verslaggeving alleen in hun eigen dossier opnemen als dat voor de uitoefening van hun beroep van belang is.
_MG_2637 lr de Dyk

Contact