Over De Dyk

Visie

De samenleving kenmerkt zich enerzijds door een steeds verdere individualisering en anderzijds door een toenemende behoefte aan het vermogen tot samenwerken. Het onderwijs is aan verandering onderhevig. Vanuit de overheid, maar ook vanuit vervolgonderwijs, vanuit de beroepswereld, vanuit ouders en vanuit leerlingen zelf veranderen de verwachtingen van en de eisen aan het onderwijs. Een van de belangrijkste trends is de personalisering van het onderwijs: meer en meer zal ons onderwijs afgestemd moeten worden op en aan moeten sluiten bij de behoefte van de individuele leerling:  ruimte voor niveau- en tempodifferentiatie, ruimte voor eigen keuzes, ruimte voor talenten. Ict en ict-vaardigheden zullen bij die personalisering een steeds grotere rol spelen. Wanneer leerlingen meer individuele trajecten gaan volgen, zullen die trajecten goed gevolgd en gemonitord moeten worden. Dat vraagt niet alleen een informatief volgsysteem, maar ook een bijzonder betrokken mentor en tijd voor gesprekken tussen mentor en leerling.

Binnen deze context heeft De Dyk het volgende motto: veilig, verbindend en vernieuwend.

Dit motto is als volgt uitgewerkt:

Veilig

De Dyk is een kleinschalige school voor mavo. De pedagogische relatie tussen leerling en docent staat centraal: ‘gekend worden’, ‘er mogen zijn’, ‘wederzijds vertrouwen’ en ‘hoge verwachtingen’ zijn hierbij kernbegrippen. Het onderwijs wordt gegeven door docenten die hun vak verstaan en het leerproces kunnen begeleiden. De zorg is op maat en wordt ingevuld door daartoe opgeleide vakmensen.

Verbindend

De Dyk richt zich daarom niet alleen op onderwijsinhoud, maar koppelt dat aan de normen en waarden die wij belangrijk vinden. Wij werken aan de ontwikkeling van het burgerschap van de leerlingen. De docent van De Dyk verbindt zich aan dat normatieve karakter van het docentschap. Hij heeft een voorbeeldfunctie, is zich daarvan voortdurend bewust en gedraagt zich daarnaar. Dit beperkt zich niet tot werktijden doch in alle situaties binnen of buiten school waar hij of zij in contact treedt met leerlingen. De Dyk verbindt ouders aan de schoolloopbaan. Er is veelvuldig en zorgvuldig contact over het verloop van hun schoolloopbaan en hun wel en wee. De Dyk verbindt leerlingen aan hun schoolloopbaan: we stimuleren hen in toenemende mate zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

In het onderwijs op De Dyk is samenhang: in de lessen wordt de samenhang tussen vakken en binnen vakgebieden zichtbaar.
Het onderwijs is ook verbonden met de wereld om ons heen; de ontwikkeling van een route met aandacht voor technologie is daar een voorbeeld van. De Dyk verbindt leerlingen met hun talenten: wij stimuleren talentontwikkeling door middel van het aanbod van een sportstroom en een theaterstroom, daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid extra vakken te volgen.
Ten slotte verbinden wij onszelf aan leren en ontwikkelen:

Vernieuwend

In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Leerlingen kiezen voor 20% hun eigen rooster: meer of minder lessen van een vak, meer of minder ondersteuning. De leerling kan zo zijn eigen tempo kiezen en bijvoorbeeld al in mavo 3 examen doen in een vak.
De Dyk speelt in op de digitalisering van de samenleving, er wordt gebruik gemaakt van nieuwe informatiedragers, zoals PC’s, netbooks, laptops, tablets of de opvolgers daarvan. De Dyk combineert kerndoelen en eindtermen met vaardigheden die passen bij deze tijd en maatschappelijk relevant zijn – de 21st century skills. Daarmee verschuift de focus van kennisoverdracht naar kennisconstructie.

Contact