Overgangsnormen

In het kader van goed onderwijs én als gevolg van onze goede plaatsingswijzer is noch doubleren, noch afstromen de bedoeling. Desondanks kan het voorkomen. Doubleren is een optie als we van mening zijn dat de leerling het wel kan, maar het niet heeft laten zien, bijvoorbeeld door langdurige ziekte of door omstandigheden die van invloed geweest zijn op de wil om te leren. Afstromen is eigenlijk alleen een optie als we zeker weten dat de leerling het niet kan, met andere woorden: de intellectuele vermogens van de leerling schieten te kort. Afstromen mag niet het gevolg zijn van sociaal-emotionele problemen; die problemen dienen we te onderkennen en door middel van goede begeleiding op te lossen. Het is dus zaak bij onvoldoende prestaties tijdig in gesprek te gaan op zoek naar oorzaken.

In die gevallen waarin de leerling de norm voor doorstroom niet haalt, vergadert en beslist het mentorteam over wat er met de leerling gebeurt: toch doorstromen, afstromen of doubleren. Hierover is altijd vooraf met leerling en ouders overlegd. Voor alle duidelijkheid: de beslissing van het mentorteam is geen advies, maar een besluit.

De regeling overgangsnormen vindt u in de schoolgids; via deze link heeft u een snel overzicht.

Contact