Begeleiding en zorg

Op onze school vinden we de begeleiding en zorg voor leerlingen erg belangrijk. In de praktijk is dat bijvoorbeeld te zien doordat we werken met kleine groepen. Elke groep heeft een vaste coach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Extra ondersteuning

De gelden voor leerlinggebonden financiering die de school ontving (LGF, ook bekend als een ‘rugzakje’) bestaan niet meer. Hiervoor in de plaats is de school nu verantwoordelijk voor het regelen van extra ondersteuning wanneer dit nodig wordt geacht voor een leerling vanuit het IOP/OPP. Zo is bijvoorbeeld de inzet van een ambulant begeleider mogelijk, ter ondersteuning van de ouders, docenten en soms ook de leerling. De mogelijkheden voor extra ondersteuning zijn beschreven in het zorgplan, dat op te vragen is bij school.

Groeps-leerlingbespreking (GLB)

Twee keer per jaar is er van iedere groep een groepsleerlingbespreking. Hier worden de ontwikkeling en het toekomstperspectief van de leerling besproken. Naar aanleiding van deze bespreking worden het individueel ontwikkelingsplan (IOP) en ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geëvalueerd en bijgewerkt. Bij deze bespreking zijn de docenten aanwezig die de leerling les geven.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werkster begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen en ondersteunt ouder(s)/verzorger(s) bij opvoedingsvragen. Leerlingen kunnen via de coach en de zorgfunctionaris in contact komen met de schoolmaatschappelijk werkster.

Zorgadviesteam (ZAT)

Eens per  zes weken komt het zorgadviesteam bijeen. De coach van een leerling kan de situatie van een leerling inbrengen in het zorgadviesteam, wanneer deze vanwege problemen (tijdelijk) meer hulp of (externe) begeleiding nodig heeft. De taak van het ZAT is om gesignaleerde problemen van leerlingen te bespreken en verhelderen en om advies te geven voor een geschikt begeleidingstraject. Dit kan ook betekenen dat een doorverwijzing plaatsvindt naar instanties buiten de school.
In het zorgadviesteam zitten de leerplichtambtenaar, de orthopedagoog vanuit het Samenwerkingsverband, de schoolarts vanuit de GGD en een functionaris met expertise vanuit Reik. De schoolmaatschappelijk werkster is op afroep aanwezig. De zorgfunctionaris van de school is voorzitter.
De coach van de leerling heeft vóór de vergadering contact met ouders/verzorgers. Van dit overleg is een privacyreglement opgesteld dat ter inzage ligt op alle scholen van Piter Jelles.

Swv Fryslan-noard

Ter ondersteuning van de leerlingenzorg van de eigen school kan Piter Jelles gebruikmaken van de deskundigheid van het Samenwerkingsverband (SWV) Fryslân-noard. De samenwerking richt zich vooral op leerlingen met leerachterstanden en met gedragsproblemen.
De belangrijkste ontwikkelingen in het SWV liggen op het gebied van afspraken over:
– verwijzing en toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs;
– het uitwisselen van expertise;
– het inrichten van een commissie leerlingenzorg op elke school voor voortgezet onderwijs;
– het  verzorgen van collegiale consultatie vanuit een consultatieteam;
– het organiseren van scholingsbijeenkomsten;
– het bieden van interne begeleidingstrajecten.
Meer informatie vindt u op de site van swvfryslan-noard.nl.

Contact