Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Fryslân Noard

Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft diverse deskundigen in dienst die tot doel hebben leerlingen en scholen ondersteunen om problemen en schooluitval te voorkomen.

Piter Jelles is aangesloten bij Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

De kerntaken die het samenwerkingsverband heeft zijn:

Het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Binnen het OPDC kan optimaal ingespeeld worden op de individuele begeleidingsbehoefte van de jongere. De verblijfsduur in het OPDC varieert.  Het doel is om de leerlingen zoveel en zo snel mogelijk weer terug te laten keren, in principe naar de eigen school, maar soms ook naar een andere VO school, het MBO of het VSO. Na afloop van het verblijf op het OPDC kan de jongere nog een periode begeleid worden vanuit het OPDC om de slagingskans van de plaatsing te optimaliseren en school te ondersteunen bij de begeleiding van de jongere.

Het OPDC speelt binnen het samenwerkingsverband een belangrijke rol bij:

Het OPDC van het samenwerkingsverband is gevestigd in Leeuwarden, op de Melkemastate 29.

Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent, dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, als de begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Ook kan er een beroep worden gedaan op het Expertise Centrum van het samenwerkingsverband om zo met inzet van een deskundige koers te bepalen en te bekijken wat er nodig is om een leerling op de huidige school de juiste begeleiding te kunnen bieden. Hierbij is handelingsgericht werken de leidraad.

Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school van Voortgezet onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van onze scholen van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, dan moet hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. De school waar een leerling wordt aangemeld gaat in overleg met de ouders over welke speciale school passend onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden toegelaten is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie (PCL PaO) binnen het Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie of de leerling toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan de leerling worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Samenwerkingsverband Fryslân Noard : https://swvfryslan-noard.nl (swvfryslan-noard.nl)

Contact