Overgangsnormen

Gedurende het schooljaar krijgen ouders en leerlingen een bindend advies vanuit de deelschool wat betreft op- of afstroom. De school baseert het bindend advies op behaalde resultaten volgens onderstaande norm:

Gemiddelde: is het gemiddelde cijfer van alle vakken waarvoor een cijfer wordt gegeven.

Leerjaar 1 +2

Doorstroom-norm:
Een leerling kan doorstromen wanneer hij:

Opstroom-norm:
Een leerling komt voor opstroom in aanmerking wanneer hij voor:

Opstroom momenten:
Klas 1: 2 momenten

Klas 2: 1 moment

Doubleren:
Over het algemeen is doubleren (zittenblijven) geen optie. Alleen in bijzondere gevallen krijgt een leerling de mogelijkheid een jaar over te doen. Gedurende het schooljaar krijgen ouders en leerlingen een bindend advies vanuit de deelschool wat betreft op- of afstroom.

Leerjaar 3

Opstroomnorm voor Basis-leerlingen:
Een leerling komt voor opstroom in aanmerking wanneer hij/zij voor alle vakken samen gemiddeld tenminste een 8,0 staat. Het moment van opstromen vindt alleen plaats meteen na rapport 1.

Afstroomnorm van Kader naar Basis na periode 3.1:
Een leerling komt voor afstroom in aanmerking wanneer hij/zij op K-niveau meer dan 3 tekorten heeft. Het moment van afstromen vindt plaats meteen na rapport 1. Het op- en afstromen is daarna definitief voor de resterende schooltijd op YnSicht.

Doorstroom-norm voor Basis en Kader leerlingen bij de overgang van klas 3 naar 4:
Een leerling kan doorstromen wanneer hij/zij:

Doorstroom vindt plaats naar aanleiding van rapport 4. Leerlingen die volgens de reguliere basisberoepsgerichte leerweg niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen, kunnen na leerjaar 3 een AKA-traject of leerwerktraject volgen dat toegang geeft tot niveau 2 van het ROC. Beide trajecten zijn individuele maatwerktrajecten.

Een leerling of –in geval van minderjarigheid- diens ouder kan volgens het Reglement overgangsnormen bij de directeur in beroep gaan tegen een beslissing van de rapportenvergadering m.b.t. de bevordering van de leerling. In het bestand aan de rechterzijde is de procedure hiervoor beschreven.

Leerjaar 4

Leerlingen in het vierde leerjaar hebben altijd toegang tot het examen mits het schoolexamen op volgens de in het PTA en het examenreglement opgenomen data is afgesloten. Vanuit de school kan wel een advies worden gegeven om een leerling terug te trekken voor het examen. Dit vindt plaats indien een leerling meer dan 4 tekorten heeft.
a. Vanaf leerjaar 4 is er geen mogelijkheid meer tot niveauwijziging.
b. Leerlingen in het vierde leerjaar hebben altijd toegang tot het centraal examen als het schoolexamen (zie PTA) op de volgens de school vastgestelde datum is afgesloten. De vakken waarbij gewerkt wordt met handelingsdelen dienen in de beoordeling met een voldoende of goed te worden afgesloten.

Slaag/zakregeling:
De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:

Het afdelingsvak telt twee keer mee. Als de leerling een leerwerktraject doet moet hij een 6 of hoger halen voor Nederlands en het sectorvak.

Hoe wordt het eindcijfer berekend?
Op de eindlijst staat per vak het eindcijfer. Dit is de optelsom van het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer, gedeeld door twee en naar boven of beneden afgerond. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,4 is dus een 5. Een 5,5 is een 6. Als er voor een vak geen centraal examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook het eindcijfer.

Contact