Schoolraad

Door middel van verkiezingen is per school een raad samengesteld voor de duur van drie jaar. De raad heeft de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Deze bevoegdheden zijn beperkt tot de eigen school. Met andere woorden: een besluit van de raad mag een ander deel (lees: andere school) van Piter Jelles niet raken. De schooldirecteur zal tijdig alle – gevraagde en ongevraagde – informatie verstrekken die de raad voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. De raad (bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden) en het schoolmanagement zijn gezamenlijk verantwoordelijk om op een constructieve en effectieve wijze vorm te geven aan de medezeggenschap op schoolniveau.

Contact