Coronavirus

Check hier de nieuwsupdates over corona van Piter Jelles.

UPDATE zondag 19 december 2021: scholen dicht

Vanwege de sluiting van de scholen zijn er van maandag 20 december tot aan de kerstvakantie helaas geen fysieke lessen op school. Ouders/verzorgers hebben hierover een mail ontvangen op zondag 19 december.
Voor de situatie na 10 januari houden wij u op de hoogte.
Voor vragen kunnen leerlingen en ouders/verzorgers contact opnemen met de coach van de leerling.

UPDATE vrijdag 26 november 2021: scholen open, mondkapje weer mee

Vrijdagavond is bekend geworden dat de scholen open blijven. Vanaf maandag 28 november is het weer verplicht op school om in de gangen een mondkapje te dragen. Ouders/verzorgers wordt gevraagd hun kind een mondkapje mee te geven naar school, het liefst een katoenen herbruikbaar mondkapje (i.p.v. een wegwerp mondkapje). 

Ook blijft het belangrijk om regelmatig handen te wassen en bij klachten thuis te blijven en te gaan testen.

UPDATE vrijdag 21 augustus 2021: mondkapje blijft

Het schooljaar begint bijna weer. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Op 13 augustus heeft de overheid gemeld aan welke corona-regels we ons moeten houden. Op school moeten we voorlopig nog 1,5 meter afstand houden. Dat geldt voor medewerkers onderling en tussen leerlingen en medewerkers.  Leerlingen hoeven geen afstand te houden van elkaar.
Bij het lopen (in de gangen, op de trap en tijdens praktijkles) moeten we een mondkapje dragen. Dit is net als voor de vakantie en geldt in ieder geval tot 20 september.

Geen quarantaine bij volledige vaccinatie
Er verandert wel iets voor de medewerkers en leerlingen die volledig gevaccineerd zijn (voldoende prikken hebben gehad): bij een coronabesmetting op school hoeven zij niet meer in quarantaine.

Op 17 september is er weer een persconferentie. Dan horen we welke maatregelen gelden vanaf 20 september. We hopen dat er straks weer meer mag, zodat we er een fijn schooljaar voor iedereen van kunnen maken.

UPDATE dinsdag 25 mei 2021: 31 mei volledig rooster

Vanaf maandag 31 mei 2021 mogen de leerlingen weer volgens het eigen, volledige rooster naar school. Ouders/verzorgers krijgen vrijdag nog een mail met nadere informatie.
De maatregelen handen wassen en 1,5 m afstand houden tot docenten blijven gelden.

UPDATE woensdag 13 januari 2021: Aangepast lesrooster

Vanaf donderdag 14 januari geldt er een aangepast lesrooster op school. De coachgroepen worden door de coach verdeeld. De leerlingen gaan verschillende dagen naar school, in groepen A en B. Dit is nodig om ons aan de nieuwe maatregel te kunnen houden: scholieren moeten ook onderling 1,5 meter afstand houden.
Ouders/verzorgers hebben hierover een mail gekregen. Leerlingen horen van hun coach op welke dagen ze op school verwacht worden en welke instructies en opdrachten ze verder krijgen.

Deze week beginnen we op donderdag 14 januari met lessen voor groep A en vrijdag 15 januari voor groep B. Voor bovenbouwgroepen zal dit anders zijn vanwege de stagedagen; de coach geeft dit aan.
Leerlingen gaan gewoon naar stage op de dagen waarop ze stage hebben buiten school. Bovenbouwleerlingen die tijdelijk geen stage hebben, komen alleen die dagen naar school die met hun coach worden afgesproken.

Verder gelden de volgende regels:
– De leerlingen komen 5 minuten voor het begin van de lessen op school, niet eerder, behalve als leerlingen met het openbaar vervoer komen.
– De pauzes worden zoveel mogelijk gespreid.
– In de school is het dragen van een mondkapje verplicht, behalve als de leerling op zijn of haar plaats zit in het lokaal.
– De leerlingen houden op het plein en overal in school, waar mogelijk, 1,5 meter afstand van elkaar en van de medewerkers.
Zo kunnen we met elkaar corona hopelijk buiten de deur houden. Bedankt voor ieders medewerking.

UPDATE dinsdag 15 december 2020: De Brêge blijft open

De leerlingen van PJ De Brêge gaan deze week en na de kerstvakantie gewoon naar school, want onze school blijft open. Als school voor praktijkonderwijs mogen we van de minister les blijven geven op school. Dat blijven we ook doen, zo is vanmiddag besloten in samenspraak met het bestuur van Piter Jelles.
Stages van leerlingen buiten school gaan ook zoveel mogelijk door, in overleg met het stagebedrijf. Leerlingen zijn inmiddels op de hoogte, ook als zij deze weken geen stage hebben door de sluiting van hun stagebedrijf.
Ouders/verzorgers worden vanmiddag via een mail geïnformeerd.

UPDATE maandag 14 december 2020: scholen & de lockdown
Premier Mark Rutte heeft aangekondigd dat de scholen in het voortgezet onderwijs onderwijs op afstand moeten geven tot tenminste maandag 18 januari 2021. De premier zei in zijn toespraak dat er uitzonderingen worden gemaakt voor kwetsbare leerlingen en praktijkgerichte lessen.

Hoe het onderwijs er voor de leerlingen van onze scholen vanaf woensdag uit gaat zien, wordt morgenochtend door het College van Bestuur en de directeuren besproken. Dit betekent dat ouders en leerlingen op dinsdag 15 december -via de eigen school- nader geïnformeerd worden over de invulling van het onderwijs vanaf a.s. woensdag tot de kerstvakantie en voor de periode na de kerstvakantie.
De kans is reëel dat De Brêge open blijft.

UPDATE dinsdag 20 oktober 2020: geen ouders in school

Om het aantal besmettingen met corona te beperken nemen we vanaf deze week strengere maatregelen, ook op de scholen van OSG Piter Jelles. Daarom nodigen we in ieder geval tot 1 januari 2021 geen ouders in de school uit voor bijvoorbeeld voorlichtingen en oudergesprekken.

Ouders/verzorgers van leerlingen van De Brêge vanaf het 2e jaar zullen informatie van de coach ontvangen over de IOP-gesprekken op 3 en 6 november 2020.
Deze gesprekken zullen niet op school plaatsvinden maar telefonisch of digitaal via Teams. U krijgt hierover een mail en/of een brief.
De leerlingen vanaf het 2e jaar hebben op de IOP-dagen geen les op school, de stages gaan wel gewoon door.

Voorlichting groep 8
De voorlichtingen voor ouders zullen we op een andere manier geven en/of op een ander moment in het schooljaar. Kijk voor de meest recente informatie hierover op www.piterjelles.nl of op de website van De Brêge.

In ons digitale magazine www.volgpj.nl kunnen ouders/verzorgers en leerlingen groep 8 alvast een goed beeld van onze scholen krijgen via video’s en verhalen.
Leerlingen van groep 8 kunnen in november op een aantal scholen wél komen beleven en doen tijdens de beleefmiddagen in november. Kijk hiervoor op de PJ-pagina over beleefmiddagen.

Hebt u als ouder/verzorger interesse in het praktijkonderwijs voor uw kind in groep 8 of hebt u andere vragen, neemt u dan gerust contact op met ons. Hier vindt u onze contactgegevens.

UPDATE donderdag 1 oktober 2020

Mondkapjes op school 
In publieke binnenruimtes geldt sinds deze week het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen. De VO-raad adviseert daarom om ook op middelbare scholen mondkapjes te dragen. OVO Fryslân-Noord (scholen OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) volgt dit advies over het dragen van mondkapjes.
We vragen onze leerlingen en medewerkers (en eventuele bezoekers) dringend om vanaf maandag 5 oktober -in ieder geval buiten de lokalen- een mondkapje te dragen. Het gaat om het dragen ervan bij binnenkomst in de school, tijdens het lopen/bewegen door school en in de pauzes.

Mondkapjes kunnen helpen om besmettingen te voorkomen. Natuurlijk handhaven we ook de eerder vastgestelde maatregelen. We blijven 1,5 meter afstand houden tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling. <br>We rekenen erop dat iedereen in onze scholen zich aan de maatregelen houdt. Zo kunnen we in school bijdragen aan het terugdringen van het virus en samen zo veilig mogelijk onderwijs volgen en geven.

UPDATE vrijdag 14 augustus 2020

Volgende week start het nieuwe schooljaar. De scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles verzorgen het onderwijs zoveel mogelijk fysiek op de schoollocaties. Het coronavirus is echter nog niet verdwenen, het aantal besmettingen neemt helaas juist toe. Daarom is onze belangrijkste prioriteit dat een veilige omgeving op alle scholen wordt gerealiseerd. De richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de VO-Raad zijn nog steeds ons uitgangspunt.

De richtlijnen die gelden:

Ventilatie in de schoolgebouwen
Goede ventilatie is van groot belang voor een gezond klimaat in gebouwen. De relatie tussen verspreiding van het coronavirus en ventilatie in schoolgebouwen, is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest.

De ventilatie in onze gebouwen voldoet, voor zover wij hebben kunnen nagaan, aan de eisen uit het algemeen geldende Bouwbesluit. Vanuit het ministerie zijn er rondom het coronavirus -naast de geldende eisen uit het Bouwbesluit- geen extra vereisten voor scholen omtrent tot ventilatie. Wel zijn de volgende adviezen gegeven die onze scholen opvolgen:

Quarantaine
Voor leerlingen en medewerkers die komende week nog in een quarantaineperiode zitten, omdat zij:

geldt dat dit gemeld moet worden aan de directie van de school. In overleg met de school worden passende maatregelen genomen.

We hopen dat alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers een prettige vakantie hebben gehad en wensen iedereen een goede start van het schooljaar toe. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en handelen daarnaar indien nodig.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden -wanneer nodig – door de eigen school geïnformeerd over eventuele extra maatregelen op de school.

Wiebe Wieling, Marja de Jonge, Folkert Bangma
College van Bestuur

UPDATE woensdag 1 juli 2020

Op 2 juni zijn de scholen van OSG Piter Jelles weer geopend voor leerlingen. De afgelopen weken is er zowel in de scholen als op afstand onderwijs verzorgd. Voor iedereen is het fijn om ook weer in school te kunnen zijn en de leerlingen te ontmoeten. Om te zorgen voor een veilige omgeving is er op alle scholen gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de VO-Raad.

Onderwijs na de zomervakantie
Inmiddels is de zomervakantie in aantocht. Zoals het nu lijkt is er na de vakantie tussen onze leerlingen geen 1,5 meter afstand meer nodig. Alle scholen mogen dan echt de deuren weer volledig openstellen voor alle leerlingen. (Sommige scholen blijven wellicht deels onderwijs op afstand verzorgen. Hierover worden ouders/verzorgers en leerlingen door de betreffende scholen geïnformeerd.)

Voor de docenten en het onderwijsondersteunend personeel blijft de 1,5 meter afstand een duidelijke richtlijn. Ook blijven de aangescherpte hygiëne-richtlijnen van kracht voor zowel leerlingen als medewerkers.

Bij klachten die lijken op de Corona-symptomen wordt dit gemeld aan de school en blijven leerlingen en medewerkers thuis. Naast deze algemene richtlijnen is er een protocol, opgesteld door de VO-raad, met verplichtingen en adviezen voor het voortgezet onderwijs (zie link hieronder). Al onze scholen nemen hier kennis van en zorgen dat ze voldoen aan de verplichtingen. Daarnaast zullen we allen zoveel mogelijk de adviezen uit het protocol opvolgen.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de eigen school geïnformeerd over hoe het onderwijs er precies gaat uitzien na de zomervakantie.

Meer informatie over het protocol
Meer informatie over de adviezen en regels van de VO-Raad en sociale partners over het opengaan van de scholen na de vakantie, vindt u op de website van de VO-Raad: Protocol voortgezet onderwijs (VO-Raad).

Dank aan leerlingen en ouders/verzorgers
Het afgelopen schooljaar was een zeer bijzonder jaar. Vanaf maart is er veel flexibiliteit gevraagd van docenten en onderwijsondersteunende medewerkers en zeker ook van ouders/verzorgers en de leerlingen. Veel dank daarvoor!
Voor nu wensen we iedereen een fijne en zonnige vakantie toe!

Marja de Jonge, Folkert Bangma en Wiebe Wieling
College van Bestuur

UPDATE woensdag 27 mei 2020, 18.00 uur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op 2 juni worden de vo-scholen in Nederland weer opengesteld voor leerlingen. We kunnen ons voorstellen dat er bij u vragen zijn over het reizen van en naar school. Premier Rutte heeft leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) opgeroepen geen gebruik te maken van het openbaar vervoer.

De directeuren van de scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles hebben geïnventariseerd hoeveel leerlingen verder dan 8 kilometer van de scholen wonen. Vervolgens is contact gezocht en gevraagd of het voor deze leerlingen problemen oplevert om op school te komen als zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het totaal aantal leerlingen waarvoor dit eventueel een probleem is, blijkt beperkt te zijn.

Inmiddels is er ook contact geweest met vervoersmaatschappij Arriva. De vervoersmaatschappij geeft aan dat ze verwacht dat de bussen volgende week volgens het winterschema van de dienstregeling rijden met een beperkte capaciteit van 40%. Zolang deze capaciteit niet bereikt is, worden jongeren niet geweigerd. We willen als scholen het openbaar vervoer zo min mogelijk belasten. Ons verzoek als schoolbestuur aan u als ouder(s)/verzorger(s) is om uw kind(eren) alleen van het openbaar vervoer gebruik te laten maken als het echt niet anders kan, dus als fietsen van en naar school of het brengen en halen met de auto echt niet tot de mogelijkheden behoort.

We hopen dat er weinig problemen ontstaan rondom het gebruik van het openbaar vervoer en rondom het bereiken van de scholen en het volgen van fysieke lessen. We voeren -ook na de heropening van de scholen- wekelijks overleg over de gang van zaken en houden u indien wenselijk en/of nodig op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,
Marja de Jonge, Folkert Bangma, Wiebe Wieling
College van Bestuur OVO Fryslân-Noord

UPDATE dinsdag 19 mei 2020, 16.00 uur
Afspraken heropening scholen OVO Fryslân-Noord

Het College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) heeft in overleg met de GMR (medezeggenschapsraad) het onderstaande afgesproken over het heropenen van de scholen op 2 juni a.s.
Bepalend bij het heropenen van de scholen is het protocol dat is opgesteld door de VO-raad en de sociale partners (zie link onderaan).
Let op: leerlingen en ouders/verzorgers worden door de eigen school geïnformeerd over hoe het onderwijs er uit gaat zien vanaf 2 juni a.s..

1) De scholen zijn verplicht te heropenen onder voorwaarden:
Alle scholen van OVO Fryslân-Noord gaan vanaf 2 juni weer open. De belangrijkste voorwaarde om de school veilig open te stellen is het houden van 1,5 meter afstand. De afstand kan in onze schoolgebouwen worden gehanteerd als er niet meer dan een derde tot een kwart van de leerlingen tegelijkertijd op school is.
2) Op welke manier een school veilig open kan en er onderwijs kan worden gegeven, wordt door de schooldirecties bekeken en uitgewerkt:
De schooldirecties maken een plan voor het geven van onderwijs vanaf 2 juni a.s. Daarin wordt meegenomen wat er nodig is aan hulpmiddelen om dit onderwijs vorm te geven. Schooldirecties leggen hun beleid voor aan de medezeggenschaps-/deelraad van de school.
3) Belasting van medewerkers wordt meegenomen bij het bepalen van de manier waarop het onderwijs vorm krijgt:
Naast het verzorgen van onderwijs in school, gaat het afstandsonderwijs ook na 2 juni door. Van docenten en ondersteunend personeel vraagt dit de nodige inzet. Als Bestuur hebben we zorg voor de belasting van onze medewerkers. De schooldirecties nemen dit als belangrijk punt mee bij het bepalen van de juiste vorm voor het onderwijs door de school.
4) Aandacht voor de pedagogische kant van het onderwijs:
Na de start op 2 juni a.s. zijn er ruim drie lesweken tot de zomervakantie. Deze periode zal het onderwijs op de scholen vooral in het teken staan van de pedagogische kant van het onderwijs.

Meer info
Kijk voor meer informatie over de adviezen en regels die zijn opgesteld door de VO-Raad en sociale partners over de heropening van de scholen, op de coronapagina van OSG Piter Jelles. Daar vindt u linkjes naar het ‘Voorlopig protocol opstart voortgezet onderwijs (VO-Raad)’ en de ‘Q&A heropening scholen (VO-Raad)’.

UPDATE dinsdag 21 april 2020, 21.00 uur
Vanaf 2 juni scholen VO mogelijk open met aanpassingen

Vanavond gaf minister-president Mark Rutte in zijn persconferentie aan dat de verwachting is dat de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer open kunnen, met een aantal aanpassingen.
Bij de scholen van Piter Jelles (en Simon Vestdijk) zullen komende tijd plannen gemaakt worden hoe het onderwijs met aanpassingen eventueel vorm kan krijgen vanaf 2 juni.
Zodra er meer bekend is, worden ouders en leerlingen daarover geïnformeerd.
Tot 2 juni gaan onze scholen door met het verzorgen van onderwijs op afstand. Volgende update: dinsdag 12 mei.

UPDATE dinsdag 31 maart 2020, 21.00 uur
Dag 12: Scholen sowieso dicht tot en met 5 mei

Premier Rutte heeft vanavond om 19.00 uur bekendgemaakt dat de maatregelen rond het coronavirus verlengd worden tot en met 28 april.
Voor scholen is dit tot en met de meivakantie. De scholen van Piter Jelles blijven dus in ieder geval tot en met dinsdag 5 mei dicht.

Onze scholen gaan door met het verzorgen van onderwijs op afstand. Hoe dit eruit ziet voor de leerling, hoort de leerling (en de ouder/verzorger) van de school. De coach blijft bij De Brêge het eerste aanspreekpunt.

Als college van bestuur van OVO Fryslân-Noord zijn we trots op hoe het onderwijs tot nu toe is vormgegeven. We zijn trots op de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers, maar ook zeker op de inzet en flexibiliteit van onze leerlingen en ouders/verzorgers. In deze bijzondere omstandigheden werken we samen verder aan het onderwijs op afstand. (Volgende update wordt verwacht op: dinsdag 07-04-2020.)

UPDATE donderdag 26 maart 2020 16.30 uur
Dag 9: Les op afstand

De scholen van Piter Jelles en Simon Vestdijk verzorgen het onderwijs momenteel op afstand.
Bij De Brêge houdt de coach contact met leerling en ouders. De coach is via app of mail bereikbaar en blijft graag op de hoogte hoe het thuis gaat.

We hopen aanstaande dinsdag 31 maart vanuit de overheid te horen of de scholen na 6 april weer open mogen (en eventueel hoe). Of dat de scholen langer dicht blijven en we door moeten gaan met les op afstand. Volgende update: dinsdag 31 maart 2020.

UPDATE dinsdag 24 maart 2020 13.00 uur
Dag 7: Van de schooldirecties

Deze update is gebaseerd op zojuist ontvangen informatie vanuit het ministerie van OC&W. Op dit moment zijn wij -College van Bestuur en schooldirecties- in overleg wat dit concreet betekent voor de scholen van OVO-Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). In een volgende update hopen we daar meer informatie over te geven.

Centrale eindexamens gaan niet door
Minister Arie Slob heeft vanochtend 11.30 uur bekendgemaakt dat de Centraal Schriftelijke Eindexamens (CSE) dit jaar niet doorgaan. Dit geldt ook voor de praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Voor alle opleidingen in het voortgezet onderwijs geldt dat de schoolexamens gaan bepalen of een leerling is geslaagd of niet. Als de schoolexamens voldoende worden afgerond (volgens de nog te bepalen richtlijnen), ontvangt de leerling een volwaardig diploma dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs.

Afname schoolexamens
De schoolexamens worden zoveel mogelijk op afstand afgenomen. Als het nodig is dat leerlingen op school komen voor de schoolexamens, zorgen de scholen ervoor dat richtlijnen van het RIVM strikt worden gevolgd. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden hier door de eigen school over geïnformeerd. Het voornemen is om de schoolexamens vóór 6 juni a.s. af te ronden. Na 6 juni a.s. is er de mogelijkheid voor beroep en voor herkansingen. Hoe dit er exact uit gaat zien, wordt nog nader toegelicht in een eenduidige slaag- en zakregeling voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

Aanmelding vervolgonderwijs
Voor het hbo en wo is de aanmelddatum verplaatst van 1 mei naar 1 juni om leerlingen en studenten meer ruimte te geven voor het kiezen van een studie. Voor het mbo is de aanmeldingsdeadline verplaatst van 1 april naar 1 mei. Er wordt voor het vmbo gezorgd voor goede overgangsprogramma’s naar het mbo.

UPDATE maandag 23 maart 2020, 16.30 uur:
Dag 6: De eerste schoolexamens

Vandaag hebben examenleerlingen van Piter Jelles (OVO Fryslân-Noord) de eerste schoolexamens gemaakt. Dit gebeurde op verschillende manieren. De schoolexamens worden per school geregeld en gaan vooraf aan de landelijke centrale examens die in mei gepland zijn.

De docenten van onze eigen Pro Entreegroep en Xpert Entree-klas houden contact met het Friesland College. Zij doen hun best om de leerlingen die een mbo1-examen mogen gaan doen, te helpen aan het werk te blijven.

UPDATE donderdag 19 maart 2020, 16.30 uur:
Dag 4: Onderwijs volop in beweging

Vandaag is er geen nieuwe informatie over de scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk). Toch gebeurt er genoeg: de medewerkers van de scholen werken extra hard aan het verzorgen van onderwijs op maat en leerlingen zijn thuis aan de slag. Kortom: het onderwijs is bij OVO Fryslân-Noord volop in beweging.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden via de eigen school geïnformeerd over digitaal onderwijs, thuiswerk, lessen en afname van de schoolexamens.

Volgende update maandag 23-03-2020
We verwachten de volgende update aankomende maandag te publiceren, tenzij er ontwikkelingen zijn – vanuit de overheid of vanuit onze organisatie- die het noodzakelijk maken om eerder informatie te delen.

UPDATE woensdag 18 maart 2020, 16.30 uur:
Dag 3 Belasting van de digitale snelweg

Deze dagen werken we allemaal extra veel met internet om contact te houden en thuis te werken. Dit gebeurt wereldwijd. Hierdoor kan de digitale snelweg overbelast raken en traag gaan werken.
Sommige websites en programma’s in digitale leeromgevingen lopen soms vast of zijn minder snel dan anders. Het heeft niet te maken met de eigen netwerken van de scholen. We kunnen het helaas ook niet voorkomen.
De afgelopen jaren hebben de scholen van Piter Jelles (OVO Fryslân-Noord) geïnvesteerd in de digitale leeromgevingen en om te zorgen dat deze 24/7 toegankelijk zijn en goed werken. (Het praktijkonderwijs werkt met leermiddelen op maat.)

Geen eindtoets voor groep 8
Vandaag heeft minister Slob van Onderwijs besloten dat de eindtoets voor kinderen van groep 8 niet doorgaat. Het organiseren van les en de opvang van kinderen vraagt nu alle aandacht van de basisscholen.
Dit betekent dat het advies van de leerkracht van groep 8 leidend is voor het instroomniveau op de scholen van OSG Piter Jelles (naast de normale toelatingsprocedure voor het praktijkonderwijs).

UPDATE dinsdag 17 maart 2020, 16.30 uur:
Onderwijs op afstand dag 2

Op alle scholen van OVO Fryslân-Noord (Piter Jelles en Simon Vestdijk) wordt hard gewerkt om het onderwijs op afstand (nog beter) vorm te geven. Er wordt onderwijs aangeboden via verschillende digitale kanalen. De eigen school informeert leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) wat er van hen verwacht word. Bij De Brêge onderhoudt de coach het contact hierover.

Informatie voor VO van de Rijksoverheid
De Rijksoverheid heeft een speciale pagina geopend met ‘veelgestelde vragen over het coronavirus en het voortgezet onderwijs’.
Let op: veel van deze info zal niet voor het praktijkonderwijs gelden.
U vindt de pagina van de Rijksoverheid hier.

17 maart 2020: Contact met De Brêge
Op dinsdag 17 maart ontvangt u als ouder(s)/verzorger(s) een mail van de coach van uw kind over hoe, wat en wanneer de coach de komende weken gaat communiceren met u en met de leerling.
Voor vragen kan de leerling altijd bij de coach terecht. Over stagezaken kan de leerling terecht bij de stagecoach. Via de mail of zo nodig telefoon blijven we bereikbaar.

UPDATE maandag 16 maart 2020, 16.30 uur:
Onderwijs op afstand krijgt vorm

Door alle scholen van OVO Fryslân-Noord (Piter Jelles) wordt op dit moment hard gewerkt om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.
Op een aantal scholen werd er vandaag al aan verschillende (groepen) leerlingen online onderwijs verzorgd, waarbij de examenleerlingen de hoogste prioriteit hebben. De lessen worden op verschillende -digitale- manieren vormgegeven.
Alle leerlingen worden door de eigen school geïnformeerd over hoe er onderwijs gegeven wordt de komende periode.

Opvang voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in vitale beroepen

Het aantal leerlingen dat op de scholen is gekomen vandaag voor opvang in verband met ouder(s)/verzorger(s) die werkzaam zijn in vitale beroepen was minimaal.
Morgen, dinsdag, is onze school in ieder geval weer open voor deze leerlingen op de reguliere tijden. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) die hier gebruik van moeten maken om contact op te nemen met school.

Check hier de Piter Jelles pagina over corona met de berichten van de dagen hiervoor en enkele nuttige links.

Contact