29 maart 2012

Leerjaar 2 onderzoekt onveilige situaties op fietsroutes rond Kollum

De leerlingen van leerjaar 2 van !mpulse Kollum gaan in het kader van de Maatschappelijke Stage aan de slag voor de Fietsersbond Fryslân. Dit doen ze op maandag 26 maart, dinsdag 27 maart en donderdag 29 maart. De leerlingen brengen fietsroutes in kaart en stellen knelpunten en onveilige situaties op deze routes vast. Vervolgens maken ze een filmpje over de onveilige situatie. De filmpjes worden gepresenteerd aan ouder(s)/verzorger(s) en aan wethouder Jelle Boerema van Kollumerland ca, op donderdag 29 maart van 14.30 uur – 15.30 uur op !mpulse Kollum. Daarnaast worden de filmpjes geplaatst op het meldpunt ‘slecht fietspad’ van de onderwijsbond.

De leerlingen voldoen door middel van dit project en de community-uren op school, aan de 30 uren norm die geldt voor de Maatschappelijke Stage. Vanaf 2011 is op alle scholen in Nederland de Maatschappelijke Stage (MaS) verplicht geworden. De stage wordt ingezet als middel om leerlingen te leren ‘samen te leven’ om zo de verbanden in de samenleving te versterken. Door een Maatschappelijke Stage leren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke belangen.

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Met het aanbieden van de Maatschappelijke Stage heeft de bond een aantal doelen, zoals: scholieren laten nadenken over (on)wenselijk gedrag in het verkeer, het onder de aandacht brengen van de onmisbare functie van de fiets en scholieren bewuster laten kijken naar verkeerssituaties.

!mpulse Kollum staat voor eigentijds onderwijs waarin samenwerkend leren, persoonlijke groei, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, talentontwikkeling en kennisverwerving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op !mpulse Kollum zijn maatschappelijke thema’s ingebed in het curriculum. Zowel in de vaklessen als in de kringen nemen thema’s als persoonlijke ontwikkeling, wereldburgerschap, actualiteit en communicatieve vaardigheden een belangrijk plaats in.

Benieuwd naar de foto’s? Check:http://www.radionof.nl/nieuws/leerlingen-presenteren-onveilige-situaties-op-fietsroutes.
Benieuwd naar het filmpje dat FroeksTV van dit spectakel maakte? Check: http://www.froeks.tv/2012-03-28/crashen-yn-kollum

Contact