25 januari 2016

Omrop Fryslân was vanochtend op onze school om live verslag te doen van een reanimatieles.

Omrop Fryslân was vanochtend op onze school om live verslag te doen van een reanimatieles. Beluister hier de 2 fragmenten terug: http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/fryslan-fan-e-moarn-fan-25-jannewaris-2016-0600

Contact